Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
 • Wyznaczenia

  Data ukazania się ogłoszenia: 29.06.2021  

  OGŁOSZENIE

  Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j.: Dz.U. 2021 r. poz. 306) Ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia na okres do 31.12.2021r. Rodzaj czynności: 1. Czynności pomocnicze przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, obejmujące: • Sprawdzenie, podczas badania przedubojowego, czy zwierzęta nie są       zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów       choroby, • Pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt • Rutynowe badanie poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny           mięsa, • Znakowanie mięsa w zakładzie: • HAND MIĘS Polowczyk Sp. z o.o. Miąskowo; Wymagania konieczne: • wykształcenie techniczne weterynaryjne lub wyższe weterynaryjne • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel; • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych; • posiadane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 89 poz. 860 ze zm.) Wymagane dokumenty i oświadczenia: • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; • dokumenty potwierdzające odbycia 3 – miesięcznej praktyki w rzeźni wskazanej przez wojewódzkiego lekarza weterynarii • oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; • aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy; • aktualna zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych; • aktualne badania okulistyczne; • zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP; • aktualne zaświadczenia od pracodawcy, od innego zleceniodawcy lub zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; • prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. 1 • prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy zlecenia – zał. 2. Osoby, które były wyznaczone w latach ubiegłych i złożyły kopie wymaganych  dokumentów i nadal są aktualne, nie muszą składać ich ponownie. Osoby zainteresowane powinny złożyć dokumenty w terminie do: 20.07.2021r. do godz. 15:00 w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp. lub pod adresem: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej ul. Kosynierów 48 63-000 Środa Wlkp. Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia. Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wlkp. określająca rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WYZNACZENIA 2021. W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Załączniki: Zał. 1 Oświadczenie zleceniobiorcy

  Zał. 2 – czynności pomocnicze

 • Wyznaczenia

  Data ukazania się ogłoszenia: 29.06.2021

  OGŁOSZENIE

  Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j.: Dz.U. 2021 r. poz. 306) Ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia na okres do 31.12.2021r. Rodzaj czynności: 1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt  w trakcie uboju, w następujących zakładach: • HAND MIĘS Polowczyk Sp. z o.o. Miąskowo; • AMG Mariusz Gunia Teodozewo zakład: Brzostek 2. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia, w następujących zakładach: • HAND MIĘS Polowczyk Sp. z o.o. Miąskowo; • AMG Mariusz Gunia Teodozewo zakład: Brzostek 3. Pobieranie prób do badań. Wymagania konieczne: • wykształcenie wyższe weterynaryjne • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel; • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych; • posiadane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 89 poz. 860 ze zm.) Wymagane dokumenty i oświadczenia: • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; • dokumenty potwierdzające odbycia 3 – miesięcznej praktyki w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa; • oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; • aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy • aktualna zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych; • aktualne badania okulistyczne; • zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP; • aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii; • aktualne zaświadczenia od pracodawcy, od innego zleceniodawcy lub zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; • prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. 1 • prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy zlecenia – zał. 2. Osoby, które były wyznaczone w latach ubiegłych i złożyły kopie wymaganych  dokumentów i nadal są aktualne, nie muszą składać ich ponownie. Osoby zainteresowane powinny złożyć dokumenty w terminie do: 20.07.2021r. do godz. 15:00 w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp. lub pod adresem: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej ul. Kosynierów 48 63-000 Środa Wlkp. Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia. Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wlkp. określająca rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WYZNACZENIA 2021. W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

  Załączniki:

  Zał. 1 Oświadczenie zleceniobiorcy

 • Wyznaczenia

  Data ukazania się ogłoszenia: 29.06.2021
  OGŁOSZENIE Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j.: Dz.U. 2021 r. poz. 306) Ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia na okres do 31.12.2021r. Rodzaj czynności: 1. Sprawowaniu nadzoru nad przetwórstwem mleka oraz przechowywaniem produktów mleczarskich, w zakładzie: • Średzka Spółdzielnia Mleczarska JANA Środa Wlkp. • Pobieranie prób do badań. Wymagania konieczne: • wykształcenie wyższe weterynaryjne • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel; • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych; • posiadane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 89 poz. 860 ze zm.) Wymagane dokumenty i oświadczenia: • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; • oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; • aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy • aktualna zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych; • aktualne badania okulistyczne; • zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP; • aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii; • aktualne zaświadczenia od pracodawcy, od innego zleceniodawcy lub zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; • prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. 1 • prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy zlecenia – zał. 2. Osoby, które były wyznaczone w latach ubiegłych i złożyły kopie wymaganych  dokumentów i nadal są aktualne, nie muszą składać ich ponownie. Osoby zainteresowane powinny złożyć dokumenty w terminie do: 20.07.2021r. do godz. 15:00 w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp. lub pod adresem: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej ul. Kosynierów 48 63-000 Środa Wlkp. Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia. Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wlkp. określająca rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WYZNACZENIA 2021. W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

  Załączniki:

  Zał. 1 Oświadczenie zleceniobiorcy

 • Wyznaczenia 2021

  Data ukazania się ogłoszenia: 22.10.2020

  Data aktualizacji ogłoszenia: 06.11.2020
  (dot. Załącznika nr 1 do instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 5 listopada 2020 r. nr GIWpr.0200.1.22.2020 – Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej)

Skip to content Click to listen highlighted text!