Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
2021

Wyznaczenia

Data ukazania się ogłoszenia: 29.06.2021
 

OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j.: Dz.U. 2021 r. poz. 306)
Ogłasza nabór na kandydatów
do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia
na okres do 31.12.2021r.
Rodzaj czynności:
1. Czynności pomocnicze przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, obejmujące:
• Sprawdzenie, podczas badania przedubojowego, czy zwierzęta nie są
      zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów
      choroby,
• Pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt
• Rutynowe badanie poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny
          mięsa,
• Znakowanie mięsa
w zakładzie:
• HAND MIĘS Polowczyk Sp. z o.o. Miąskowo;
Wymagania konieczne:
• wykształcenie techniczne weterynaryjne lub wyższe weterynaryjne
• umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel;
• znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych;
• posiadane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 89 poz. 860 ze zm.)
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
• dokumenty potwierdzające odbycia 3 – miesięcznej praktyki w rzeźni wskazanej przez wojewódzkiego lekarza weterynarii
• oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy;
• aktualna zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
• aktualne badania okulistyczne;
• zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP;
• aktualne zaświadczenia od pracodawcy, od innego zleceniodawcy lub zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
• prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. 1
• prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy zlecenia – zał. 2.
Osoby, które były wyznaczone w latach ubiegłych i złożyły kopie wymaganych  dokumentów i nadal są aktualne, nie muszą składać ich ponownie.
Osoby zainteresowane powinny złożyć dokumenty w terminie do:
20.07.2021r. do godz. 15:00 w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp. lub pod adresem:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Środzie Wielkopolskiej
ul. Kosynierów 48
63-000 Środa Wlkp.
Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia.
Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.
Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wlkp. określająca rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WYZNACZENIA 2021.
W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Załączniki:
Skip to content Click to listen highlighted text!