Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp. Data publikacji strony internetowej: 2011-11-28. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-27. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Pewne dokumenty zamieszczone na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż:
1. pochodzą z różnych źródeł;
2. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
3. po zmniejszeniu zawartości strony, strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki; istnieje konieczność przewijania stron.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Środzie Wlkp. jest Marta Klemens, marta.klemens@piwsrodawlkp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 612853476. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

 

Do wejścia głównego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp. prowadzą schody. Powiatowy Inspektorat Weterynarii jest ogólnodostępny dla klientów, z korytarza można dostać się do sekretariatu, pomieszczeń dostępnych dla interesantów oraz toalety. Brak dostosowań typu pochylnie, platformy, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Jest dostępny parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość wstępu do urzędu z psem asystującym. W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Skip to content Click to listen highlighted text!