Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska

Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Środzie Wlkp.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.            w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1) Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 226231717, 226232089),

b) w ramach zadań realizowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu jest Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu (adres siedziby:                   ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań, kontakt: sekretariat@wiw.poznan.pl,  tel: (48) 618689347),

c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej (adres siedziby: ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wielkopolska, kontakt: piwsroda@wiw.poznan.pl,                        tel. (48) 61 285 34 76),

który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.

2) W sprawach z zakresu ochrony przetwarzanych danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:

a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. (48) 226232481,

b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu: iod@wiw.poznan.pl, tel. (48) 618684748,

c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej: piwsroda@wiw.poznan.pl,  61 285 34 76.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia           27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków prawnych nałożonych na Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej mocą prawa unijnego i krajowego,                 w szczególności na podstawie:

–        – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,

–      –  ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,

–        – ustawy dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

–       –  ustawy dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

–        – ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

–        – ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach,

–        – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) W przypadku publicznego charakteru rejestrów, wykazów i list Państwa dane są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.

6)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany prawem oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, przez okres określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9) Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej oraz  jest konieczne w celu realizacji ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej.

10)  Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddane profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna

Skip to content Click to listen highlighted text!