Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Kliknij aby odsłuchać zaznaczony tekst! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
2022

WYZNACZENIA 2022

Data ukazania się ogłoszenia: 20.10.2021

OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j.: Dz.U. 2021 r. poz. 306)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

na okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

 

Rodzaj czynności:

1.   Szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze;

2.   Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;

3.   Badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;

4.   Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;

5.   Badanie mięsa zwierząt łownych;

6.   Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia;

7.   Sprawowaniu nadzoru nad przetwórstwem mleka oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;

8.   Pobieranie prób do badań;

9.  Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni;

10.  Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

 

 

Czynności pomocnicze:

1.  Czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:

·       Badań klinicznych zwierząt;

·       Ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych;

·       Pobierania próbek do badań.

2.              Czynności pomocnicze przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, obejmujące:

·     Sprawdzenie, podczas badania przedubojowego, czy zwierzęta nie są
zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów
choroby;

·     Pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt;

·     Rutynowe badanie poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny
mięsa;

·     Znakowanie mięsa.

3.     Czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (teks jednolity:
Dz.U z 2020r. poz. 1421).

 

 

Miejsce wykonywania czynności:

Teren powiatu średzkiego (zgodnie z wyznaczeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wlkp.)

 

 

Wymagania konieczne:

·            wykształcenie wyższe weterynaryjne;

 • wykształcenie techniczne weterynaryjne lub wyższe weterynaryjne (dla osób wykonujących czynności pomocnicze);
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B;
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel;
 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych;
 • posiadane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 89 poz. 860 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • dokumenty potwierdzające odbycie rocznego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt – w przypadku ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, badania umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia);
 • dokumenty potwierdzające odbycia 3 – miesięcznej praktyki w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o wykonywaniu czynności urzędowych na terenie innych powiatów;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: technik weterynarii lub lekarz weterynarii;
 • aktualna zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • aktualne badania okulistyczne;
 • zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP;
 • zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 • aktualne zaświadczenia od pracodawcy, od innego zleceniodawcy lub zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 • prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. 1;
 • prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy zlecenia – zał. 2 lub zał. 3

 

Osoby, które były wyznaczone w latach ubiegłych i złożyły kopie wymaganych dokumentów i nadal są aktualne, nie muszą składać ich ponownie.

 

 

Osoby zainteresowane powinny złożyć dokumenty w terminie do:

 

09.11.2021r. do godz. 15:00 w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp. lub pod adresem:

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej

 

ul. Kosynierów 48

63-000 Środa Wlkp.

 

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia.

 

Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wlkp. określająca rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WYZNACZENIA 2022.

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

 

Załączniki:

Oświadczenie karalność

Zał. 1 Oświadczenie zleceniobiorcy

Zal. 2 Podanie o wyznaczenie

Zał. 3 – czynności pomocnicze

Skip to content Kliknij aby odsłuchać zaznaczony tekst!