Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
Aktualności

WYZNACZENIA 2019

Data ukazania się ogłoszenia: 23.10.2018 r.

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

O Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U. 2018r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

 

Rodzaj czynności:

 1. Szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze na obszarze powiatu średzkiego;
 2. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu, sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami i konkursami zwierząt na obszarze powiatu średzkiego;
 3. Badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia na obszarze powiatu średzkiego;
 4. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, w następujących zakładach:

·         HAND MIĘS Polowczyk Sp. z o.o. Miąskowo

·         Masarnia Ubojnia Stefan Kleczewski Solec Wlkp.

·         AMG Mariusz Gunia Teodozewo, zakład: Brzostek

 1. Badanie mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu średzkiego;
 2. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia w następujących zakładach;

·         HAND MIĘS Polowczyk Sp. z o.o. Miąskowo

·         Masarnia Ubojnia Stefan Kleczewski Solec Wlkp.

·         AMG Mariusz Gunia Teodozewo, zakład: Brzostek

·         FBTMI „Sadełko” Sp.j. K.P. Chojeccy Zakład w Chromcu

 1. Sprawowaniu nadzoru nad przetwórstwem mleka oraz przechowywaniem produktów mleczarskich w zakładzie:

·         Średzka Spółdzielnia Mleczarska JANA w Środzie Wlkp.

 1. Pobieranie prób do badań;
 2. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni w Laboratoriach Wytrawiania Mięsa zlokalizowanych w zakładach:

·          Masarnia Ubojnia Stefan Kleczewski Solec Wlkp.

 

·         HAND MIĘS Polowczyk Sp. z o.o. Miąskowo

 1. Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na obszarze powiatu średzkiego.

 

 

Czynności pomocnicze:

1.  Czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:

·         Badań klinicznych zwierząt,

·         Ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych

·         Pobierania próbek do badań

2.              Czynności pomocnicze przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, obejmujące:

·      Sprawdzenie, podczas badania przedubojowego, czy zwierzęta nie są
zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów
choroby,

·      Pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt

·      Rutynowe badanie poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny
mięsa,

·      Znakowanie mięsa

3.                   Czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (j.t.: Dz.U z 2017r. poz. 1855).

 

 

Wymagane jest spełnienie następujących warunków od osób ubiegających się o wyznaczenie:

 • wykształcenie wyższe weterynaryjne
 • wykształcenie techniczne weterynaryjne lub wyższe weterynaryjne (dla osób wykonujących czynności pomocnicze);
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B;
 • zdolności organizacyjne;
 • komunikatywność;
 • obowiązkowość;
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel ;
 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych.
 • posiadane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 89 poz. 860 ze zm.)
 • poczytywana ocena z weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia

a)    w przypadku osób po raz pierwszy ubiegających się o wyznaczenie zostanie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę merytoryczną,

b)   w przypadku większej ilości osób na dane stanowisko pracy będzie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę merytoryczną, w celu dokonania wyboru osoby w najwyższym stopniu spełniającej wymagania.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia od osób ubiegających się o wyznaczenie:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • świadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • CV i list motywacyjny;
 • zaświadczenie o ukończonej 3 – miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności – zał. 4
 • aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: technik weterynarii lub lekarz weterynarii;
 • aktualna zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • aktualne badania okulistyczne;
 • aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP;
 • aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 • aktualne zaświadczenia od pracodawcy, od innego zleceniodawcy lub zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. 1
 • prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy zlecenia – zał. 2 lub zał. 3

 

 

Uwaga!

Z uwagi na brak środków na ubezpieczenia społeczne, należy posiadać inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, w wysokości co najmniej 2.100,00 zł brutto na rok 2018 oraz 2.250,00 zł brutto na rok 2019.

 

 

Osoby zainteresowane powinny złożyć dokumenty w terminie do:

 

09.11.2018r. do godz. 15:00 w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp. lub pod adresem:

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii  w Środzie Wielkopolskiej

ul. Kosynierów 48

63-000 Środa Wlkp.

 

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia.

 

Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wlkp. określająca rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WYZNACZENIA 2019.

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Zał. 1 Oświadczenie zleceniobiorcy 2019

Zal. 2 Podanie o wyznaczenie na 2019 lek. wet

Zał. 3 Podanie o wyznaczenie na 2019 pomocnik

Zał. 4 Oświadczenie karalność 2019

 

 

 

 

Skip to content Click to listen highlighted text!