Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
Aktualności

Wyznaczenia 2016 – nabór dodatkowy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz. 1077 z późn.zm.) ogłasza dodatkowy nabór na prace zlecone: URZĘDOWY LEKARZ WETERYNARII – ZLECENIOBIORCA (2 osoby) w ramach realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na rok budżetowy 2016.

 

 

Data ukazania się ogłoszenia: 28.09.2016 r.Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 16 ustawy
o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz. 1077 z późn. zm.)

 

Ogłasza dodatkowy nabór na prace zlecone:

 

URZĘDOWY LEKARZ WETERYNARII– ZLECENIOBIORCA (2 osoby)

w ramach realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na rok budżetowy 2016

 

Rodzaje czynności :

 1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt  w trakcie uboju;
 2. Badanie mięsa zwierząt łownych;
 3. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni w Laboratoriach Wytrawiania Mięsa w Miąskowie;
 4. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia;
 5. Pobieranie prób do badań;

Miejsce wykonywania pracy:

HAND-MIĘS Polowczyk Sp. z o.o., Miąskowo 14A, 63-040 Miąskowo

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe weterynaryjne (lekarz weterynarii)

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • CV i list motywacyjny;
 • zaświadczenie o ukończonej 3 – miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa
 • oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii;
 • aktualna książeczka zdrowia/zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • aktualne badania okulistyczne;
 • aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP;
 • aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 • aktualne zaświadczenia z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej albo od pracodawcy lub innego zleceniodawcy o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę lub innej umowy-zlecenia;
 • prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy*
 • Podanie skierowane do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej           o wyznaczenie

 

*Druki  dostępne są w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 11.10.2016r. do godz. 15:00

pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Środzie Wielkopolskiej

ul. Kosynierów 48

63-000 Środa Wlkp.

Osoba kontaktowa: lek. wet. Dariusz Karczewski

tel. kontaktowy: 61 285 34 76

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: DODATKOWY NABÓR – WYZNACZENIA 2016.

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Skip to content Click to listen highlighted text!