Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
Aktualności

Utylizacja padłych świń w kontekście zwalczania ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. informuje o całkowitym zakazie grzebania zwłok padłych zwierząt gospodarskich.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 padła trzoda chlewna stanowi materiał kategorii 2. Zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych kat. 2 lub 1.

W ww. zakładach uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego są przetwarzane zatwierdzoną metodą z zastosowaniem odpowiednich parametrów temperatury, czasu oraz ciśnienia. Materiał kategorii 1 oraz 2 jest przetwarzany w drodze sterylizacji ciśnieniowej (temperatura 133°C, czas 20 minut pod ciśnieniem (bezwzględnym) co najmniej 3 barów). Uzyskana mączka mięsno-kostna i tłuszcz są spalane       w zatwierdzonych spalarniach. Taki sposób obróbki gwarantuje unieszkodliwienie ewentualnych czynników zakaźnych i zapobiega przedostawaniu się tych patogenów do środowiska.

Ponadto hodowcy nie ponoszą kosztów związanych z przekazywaniem padłych zwierząt do utylizacji, ponieważ istnieje w Polsce specjalny system dopłat z budżetu państwa dla zakładów utylizacyjnych odbierających od rolników padłe zwierzęta. Za realizację systemu dopłat do unieszkodliwiania padłych zwierząt odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na stronie internetowej ww. Agencji pod linkiem http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/dofinansowanie -kosztow-utylizacji-padlych-zwierzat-gospodarskich.html dostępny jest wykaz zakładów utylizacyjnych prowadzących przedmiotową działalność w poszczególnych województwach oraz kontakt do tych przedsiębiorstw.

W przypadku stwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii nielegalnego zakopywania lub innego niezgodnego z prawem zagospodarowania ww. zwierząt będzie bezwzględne egzekwowanie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 roku w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi (Dz. U. 2014 roku poz. 629). Zgodnie z § 3 pkt 2 (lit. b) ww. rozporządzenia kara pieniężna za taki czyn może wynosić od 3 000 do 11 000 złotych, a pozostawienie padliny niezabezpieczonej stanowi zagrożenie epizootyczne i będzie skutkować bezwzględnemu zgłoszeniu organom ścigania.

Skip to content Click to listen highlighted text!