Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
Aktualności

UBÓJ ZWIERZĄT GOSP. NA UŻYTEK WŁASNY

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Środzie Wlkp.  przypomina, że  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  21  października 2010 w  sprawie  wymagań  weterynaryjnych  przy  produkcji mięsa przeznaczonego  na  użytek  własny  /Dz. U nr 207, poz. 1370/ posiadacz  zwierząt, mający zamiar  dokonać ich  uboju, ma  obowiązek  złożenia  pisemnej informacji w przypadku cieląt do 6 m–ca życia, owiec lub kóz oraz pisemnej lub telefonicznej informacji w przypadku świń do Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  właściwego  terytorialnie o zamiarze  dokonania  takiego  uboju.

 

Zgłoszenie  o  zamiarze  dokonania  uboju /informacja  do  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii w Środzie Wlkp./ musi  nastąpić  co najmniej  na  24  godziny  przed  dokonaniem uboju w/w zwierząt.

 

Jeżeli  ubój  ma  być  dokonany:

1.     na  terenie gospodarstwa, w  którym zwierzęta  były  utrzymywane – informacje  do  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  przesyła  posiadacz  zwierząt,

2.     w  gospodarstwie  innym niż  gospodarstwo w  którym  zwierzęta były utrzymywane – informacje przesyła  podmiot  prowadzący to  gospodarstwo.

Podmiot, który  dokonuje uboju  zwierząt  pochodzących  z  innych  gospodarstw  musi  zgłosić  się  do  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  w  Środzie Wlkp.  w  celu  rejestracji swojej działalności.

 

Produkcja  mięsa  na  użytek  własny  oznacza, że  mięso  pochodzące  z  uboju  zwierząt  nie  może  być   wprowadzane  na  rynek tzn. nie  może  znaleźć  się  w  handlu  detalicznym  np. sklepy.

 

W  przypadku uboju  cieląt  do  szóstego  miesiąca  życia, owiec  i  kóz, informacja  do  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  musi  być  przekazana  w  formie  pisemnego  powiadomienia wraz  z oświadczeniem  o zagospodarowaniu  na  koszt  właściciela  materiału  szczególnego  ryzyka tzw. SRM – tzn.

–  u cieląt  w  wieku do 6  m-ca życia jelit /od  dwunastnicy do  odbytnicy/ krezki, migdałków

–  u owiec i kóz  do 12–go miesiąca życia /jelito biodrowe, śledziona/

– u owiec i kóz powyżej 12–go miesiąca życia rdzeń kręgowy, czaszka łącznie z mózgiem, gałki oczne, migdałki, jelito biodrowe, śledziona.

 

Poświadczenie  odbioru  SRM przez  zakład  utylizacyjny wraz  z dokumentem handlowym  fakturą lub  rachunkiem musi być  dostarczone do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp., ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wlkp.

Postępowanie  z  materiałem szczególnego  ryzyka  związane  jest  z  zagrożeniem  BSE .

 

W przypadku  uboju  świń posiadacz zwierzęcia informuje o zamiarze dokonania  takiego uboju Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wlkp. a następnie zgłasza ubitą sztukę do  urzędowego lekarza weterynarii w  danym  obwodzie i przedstawia  do  badania   poubojowego /całościowego/  i/lub do badania tylko  na  obecność włośni.

 

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Środzie Wlkp. przypomina  o  wynikających z obowiązujących  przepisów  prawnych  sankcjach  karnych w  przypadku  nie przestrzegania  przepisów w/w rozporządzenia. Niewykonanie  obowiązków  ciążących  na  posiadaczach  zwierząt (informacja o zgłoszeniu uboju, badanie mięsa) powoduje  konieczność nałożenia  kary  pieniężnej  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi z  dnia  26  maja  2010 r. w  sprawie  wysokości  kar  pieniężnych   za  naruszenie  przepisów  o  produktach  pochodzenia  zwierzęcego (Dz. U z 2010 r., nr 93, poz. 600, pkt. 34)  lub  w  przypadku  wykroczenia  określonego  w art. 118 ustawy  z  dnia  20 maja 1971 r. (Dz. U. z 1971 r., Nr 12, poz. 114) Kodeks wykroczeń, złożenie  zawiadomienia  do  organów  ścigania.

 

W związku z powyższym Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Środzie Wlkp.  zwraca się z prośbą o przekazanie powyższej informacji do  rozpowszechnienia  wśród  sołtysów  oraz  hodowców  zwierząt  gospodarskich  mających  zamiar  dokonać  uboju  zwierząt  w  celu  pozyskania  mięsa  na  użytek  własny  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty  na  danym  terenie.

 

Wzór powiadomienia do pobrania na stronie: http://www.piwsrodawlkp.pl/druki/ lub w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Skip to content Click to listen highlighted text!