Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Kliknij aby odsłuchać zaznaczony tekst! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
2022

Ogłoszenie

Data ukazania się ogłoszenia: 06.10.2022

 

OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j.: Dz.U. 2021 r. poz. 306)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia na okres do 31.12.2022r.

 

Rodzaj czynności:

 1. Czynności pomocnicze przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, obejmujące:
 • Sprawdzenie, podczas badania przedubojowego, czy zwierzęta nie są
  zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów
  choroby,
 • Pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt
 • Rutynowe badanie poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny
  mięsa,
 • Znakowanie mięsa

w zakładzie:

 • HAND MIĘS Polowczyk Sp. z o.o. Miąskowo;
 • AMG Mariusz Gunia Teodozewo, zakład: Brzostek

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie techniczne weterynaryjne lub wyższe weterynaryjne
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel;
 • zdolności organizacyjne, komunikatywność , obowiązkowość
 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych;
 • przepisami załącznika I rozdziału II Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019r. dotyczące szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz. Urz. UE L Nr 131, str. 1).
 • pozytywna ocena z weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • dokumenty potwierdzające odbycia 3 – miesięcznej praktyki w rzeźni wskazanej przez wojewódzkiego lekarza weterynarii
 • oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy;
 • aktualna zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • aktualne badania okulistyczne;
 • zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP;
 • aktualne zaświadczenia od pracodawcy, od innego zleceniodawcy lub zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 • oświadczenie o braku konfliktu interesów
 • prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. 1
 • prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy zlecenia – zał. 2.

Osoby, które były wyznaczone w latach ubiegłych i złożyły kopie wymaganych  dokumentów i nadal są aktualne, nie muszą składać ich ponownie.

 

Osoby zainteresowane powinny złożyć dokumenty w terminie do:

20.10.2022r. do godz. 15:00 w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp. lub pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Środzie Wielkopolskiej

ul. Kosynierów 48

63-000 Środa Wlkp.

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia.  Postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia toczy się  z urzędu wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wlkp. określająca rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WYZNACZENIA 2022.

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

 

Załączniki:

Zał. 1 Oświadczenie zleceniobiorcy

Zał. 2 – czynności pomocnicze

Oświadczenie karalność

Skip to content Kliknij aby odsłuchać zaznaczony tekst!