Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
2023,  Aktualności,  Wyznaczenia

WYZNACZENIA 2023

Data ukazania się ogłoszenia: 10.11.2022

AKTUALIZACJA 21.11.2022 – zgodnie z wytycznymi GLW umowa zostanie zawarta na I kwartał 2023r.

 

OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j.: Dz.U. 2021 r. poz. 306)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

na okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Rodzaj czynności:

 1. Szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze;
 2. sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych w tym badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt,
 3. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 4. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 5. Badanie mięsa zwierząt łownych;
 6. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia;
 7. Sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem mleka oraz przechowywaniem produktów mleczarskich i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
 8. Pobieranie prób do badań;
 9. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni;
 10. Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

 

Czynności pomocnicze:

 1. czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:
 2. a) badań klinicznych zwierząt,
 3. b) szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych,
 4. c) pobierania próbek do badań,
 5. d) sekcji zwłok zwierzęcych – w tym w zakresie dokumentowania wykonywanych czynności;
 6. mające na celu poskramianie zwierząt,
 7. czynności pomocnicze przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, obejmujące:
 8. a) czynności określone w 18 ust. 2 i 4 rozporządzenia 2017/625:

– sprawdzenie, podczas badania przedubojowego, czy zwierzęta nie są zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów choroby,

– pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt,

– rutynowe badanie poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny mięsa,

– znakowanie mięsa,

 

Miejsce wykonywania czynności:

teren powiatu średzkiego (zgodnie z wyznaczeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wlkp.)

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe weterynaryjne;
 • wykształcenie techniczne weterynaryjne lub wyższe weterynaryjne (dla osób wykonujących czynności pomocnicze);
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B;
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel ;
 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych.
 • Posiadanie kwalifikacji:
 1. a) w przypadku zgłoszeń do wyznaczenia z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. d-j i l ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z rozdziałem I załącznika I Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczące szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz. UE L Nr 131, str. 1),

 

 1. b) w przypadku zgłoszeń do wyznaczenia w zakresie czynności o charakterze pomocniczym przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, zgodnie z rozdziałem II załącznika I Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624,

 

 1. c) w przypadku zgłoszeń do wyznaczenia w zakresie czynności o charakterze pomocniczym przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii: badań klinicznych zwierząt, szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, pobierania próbek do badań, sekcji zwłok zwierzęcych – w tym w zakresie dokumentowania wykonywanych czynności oraz mających na celu poskramianie zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zakresu czynności o charakterze pomocniczym wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U. 2022 r. poz. 1662).
 • Pozytywna ocena z weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia: w przypadku osób po raz pierwszy ubiegających się o wyznaczenie w przypadku zgłoszeń do wyznaczenia z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. d-j i l ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej zostanie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę merytoryczną.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • dokumenty potwierdzające odbycie rocznego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt – w przypadku ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, badania umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia);
 • dokumenty potwierdzające odbycia 3 – miesięcznej praktyki w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa;
 • oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: technik weterynarii lub lekarz weterynarii;
 • aktualna zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • aktualne badania okulistyczne;
 • zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP;
 • zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 • kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L Nr 95, str. 1);
 • aktualne zaświadczenia od pracodawcy, od innego zleceniodawcy lub zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 • prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. 1;
 • prawidłowo wypełnione zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej – zał. 2 lub

 

Osoby, które były wyznaczone w tatach ubiegłych i złożyły  kopie wymaganych  dokumentów i nadal są aktualne, nie muszą składać ich ponownie.

 

Osoby zainteresowane powinny złożyć dokumenty w terminie do:

30.11.2022r. do godz. 15:00 w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp. lub pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Środzie Wielkopolskiej

ul. Kosynierów 48

63-000 Środa Wlkp.

 

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia.

Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wlkp. określająca rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WYZNACZENIA 2023.

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

 

Zał. 1 Oświadczenie zleceniobiorcy

Zał. 2 zgłoszenie wstępnej gotowości

Oświadczenie karalność

Oświadczenie forma działalności ULW do zgłoszenia

 

 

Skip to content Click to listen highlighted text!