Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
Aktualności

NABÓR – TECHNIK WETERYNARII – ZLECENIOBIORCA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz. 1077 z późn. zm.) ogłasza dodatkowy nabór na prace zlecone: TECHNIK WETERYNARII– ZLECENIOBIORCA w ramach realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na rok budżetowy 2017.

 

Ogłasza dodatkowy nabór na prace zlecone:

 

TECHNIK WETERYNARII– ZLECENIOBIORCA

w ramach realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na rok budżetowy 2017

 

Rodzaje czynności :

 1. Czynności pomocnicze przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, obejmujące:

a)      sprawdzanie, podczas badania przedubojowego, czy zwierzęta nie są zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów choroby,

b)      pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt,

c)      rutynowe badania poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny mięsa,

d)     znakowanie mięsa.

Miejsce wykonywania pracy:

HAND-MIĘS Polowczyk Sp. z o.o., Miąskowo 14A, 63-040 Miąskowo

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie –  technik weterynarii

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • CV i list motywacyjny;
 • zaświadczenie o ukończonej 3 – miesięcznej praktyce w rzeźni wskazanej przez wojewódzkiego lekarza weterynarii
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie
 • aktualne badania okulistyczne;
 • aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP;
 • aktualne zaświadczenia z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej albo od pracodawcy lub innego zleceniodawcy o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę lub innej umowy-zlecenia;
 • prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy*
 • Podanie skierowane do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej o wyznaczenie *

 

*Druki  dostępne są w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 10.05.2016r. do godz. 15:00

pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Środzie Wielkopolskiej

ul. Kosynierów 48

63-000 Środa Wlkp.

Osoba kontaktowa: lek. wet. Dariusz Karczewski

tel. kontaktowy: 61 285 34 76

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: DODATKOWY NABÓR – WYZNACZENIA 2017.

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Skip to content Click to listen highlighted text!