POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII

W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wielkopolska

AKTUALNOŚCI

31.03.2021
Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp. udostępnia bilans jednostki oraz informację dodatkową do bilansu za 2020r.

Bilans jednostki budżetowej + inf.dodatkowa za 2020 rok
25.03.2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje informacje na temat tzw. Poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

W terminie do 29 marca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Pomoc jest finansowana z budżetu PROW na lata 2014-2020. 

W ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą świń w liczbie nie mniejszej niż 50 sztuk lub zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” i chcą wykonać inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację takiej inwestycji. Pomoc można otrzymać na:

  • utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej,
  • wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji,
  • wykonanie inwestycji dzięki której trzoda chlewna będzie utrzymywana w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach z osobnym wejściem, nie łączących się z pomieszczeniami w których znajdują się inne zwierzęta.

Wsparcie może być również przyznane na wykonanie ogrodzenia chlewni. Wówczas pomoc przyznaje się w formie standardowych stawek jednostkowych w wysokości 80 proc. kwoty stanowiącej sumę:

a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości planowanego ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek.

oraz

b) kosztów ogólnych, nieprzekraczających 10 proc. kosztów poniesionych na realizację tej operacji.

Wnioski o przyznanie pomocy poprzez platformę ePUAP lub przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html  oraz uzyskać pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.


19.02.2021
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. przekazuje ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną.

Ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną

27.01.2021
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. informuje, że wszystkie informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń będą zamieszczane w zakładce ASF, natomiast informacje dotyczące grypy ptaków w zakładce HPAI.
30.12.2020

UWAGA !!! ZMIANA ADRESU E-MAILPowiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. przekazuje aktualny adres e-mail Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp.:

piwsroda@wiw.poznan.pl

30.12.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że do dnia 23 grudnia 2020r. potwierdzono 3996 przypadków ASF u dzików w 2020 roku.
21.12.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że do dnia 17 grudnia 2020r. potwierdzono 3963 przypadki ASF u dzików w 2020 roku.
15.12.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że do dnia 10 grudnia 2020r. potwierdzono 3831 przypadków ASF u dzików w 2020 roku.
14.12.2020
INSPEKTOR WETERYNARYJNY DS.  ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT - treść naboru


KONTROLER WETERYNARYJNY DS.  ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT - treść naboruMiejsce wykonywania pracy: Środa Wielkopolska (powiat średzki)
Termin składania dokumentów: 31.12.2020 r.
09.12.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że do dnia 03 grudnia 2020r. potwierdzono 3773 przypadki ASF u dzików w 2020 roku.
01.12.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że do dnia 26 listopada 2020r. potwierdzono 3631 przypadków ASF u dzików w 2020 roku.
27.11.2020

UWAGA !!! ZMIANA ADRESU E-MAIL


Od dnia 1 grudnia 2020 roku Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wlkp. będzie korzystał z poniższego adresu e-mail:

piwsroda@wiw.poznan.pl

23.11.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że do dnia 19 listopada 2020r. potwierdzono 3608 przypadków ASF u dzików w 2020 roku.
17.11.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że do dnia 13 listopada 2020r. potwierdzono 3554 przypadki ASF u dzików w 2020 roku.
16.11.2020

INSPEKTOR WETERYNARYJNY DS.  ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT
- treść naboru


KONTROLER WETERYNARYJNY DS.  ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT - treść naboruMiejsce wykonywania pracy: Środa Wielkopolska (powiat średzki)
Termin składania dokumentów: 30.11.2020 r.
10.11.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia 28 października 2020 r. potwierdzono sto trzecie ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Laszki, w którym utrzymywano 11 świń.


Do dnia 05 listopada 2020 r. potwierdzono 3498 przypadków ASF u dzików w 2020 roku.
28.10.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia 23 października 2020 r. potwierdzono sto drugie ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Jarosław, w którym utrzymywano 19 świń.


Do dnia 22 października 2020 r. potwierdzono 3413 przypadków ASF u dzików w 2020 roku.
23.10.2020
INSPEKTOR WETERYNARYJNY DS.  ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT


Treść naboru

Miejsce wykonywania pracy: Środa Wielkopolska (powiat średzki)
Termin składania dokumentów: 05.11.2020 r.


Wyniki naboru

23.10.2020
KONTROLER WETERYNARYJNY DS.  ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT

Treść naboru

Miejsce wykonywania pracy: Środa Wielkopolska (powiat średzki)
Termin składania dokumentów: 05.11.2020 r.


Wyniki naboru
23.10.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia 21 października 2020 r. potwierdzono sto pierwsze ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Potok Górny, w którym utrzymywano 1 świnię.
22.10.2020

Data ukazania się ogłoszenia: 22.10.2020

Data aktualizacji ogłoszenia: 06.11.2020
(dot.
Załącznika nr 1 do instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 5 listopada 2020 r. nr GIWpr.0200.1.22.2020 - Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej)


OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

na okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.


22.10.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. w związku z okresem jesienno – zimowym oraz stwierdzeniem nowych ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu (jesienny szlak migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy) przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r.         w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).                                    

Zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

Nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku -       w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej             w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,

k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,      z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Ponadto, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. przypomina, że zgodnie
z obowiązującym prawem, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej
u drobiu.

W stadach drobiu będzie to zwiększona śmiertelność, spadek pobierania paszy i wody, nagły spadek nieśności, objawy nerwowe (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów).


22.10.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że:
- dnia 30 września 2020 r. potwierdzono dziewięćdziesiąte ósme ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Jarosław, w którym utrzymywano 27 świń;
- dnia 06 października 2020 r. potwierdzono dziewięćdziesiąte dziewiąte ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Ciepielów, w którym utrzymywano 5 świń;
- dnia 09 października 2020 r. potwierdzono setne ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Jarosław, w którym utrzymywano 1 świnię.


Do dnia 15 października 2020 r. potwierdzono 3367 przypadków ASF u dzików w 2020 roku.
20.10.2020

Data ukazania się ogłoszenia: 20.10.2020


OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

na okres do 31.12.2020r.


20.10.2020

Data ukazania się ogłoszenia: 20.10.2020


OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

na okres do 31.12.2020r.


20.10.2020
Data ukazania się ogłoszenia: 20.10.2020

OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

na okres do 31.12.2020r.


07.10.2020
KONTROLER WETERYNARYJNY DS.  ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT

Treść naboru.pdf

Miejsce wykonywania pracy: Środa Wielkopolska (powiat średzki)
Termin składania dokumentów: 21.10.2020 r.


Wyniki naboru.pdf

07.10.2020
INSPEKTOR WETERYNARYJNY DS.  ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT

Treść naboru.pdf

Miejsce wykonywania pracy: Środa Wielkopolska (powiat średzki)
Termin składania dokumentów: 21.10.2020 r.


wyniki naboru.pdf

05.10.2020
Data ukazania się ogłoszenia: 05.10.2020


OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia
na okres do 31.12.2020r

05.10.2020
Data ukazania się ogłoszenia: 05.10.2020

OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

na okres do 31.12.2020r.


30.09.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że:
- dnia 26 września 2020 r. potwierdzono dziewięćdziesiąte piąte ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Michów, w którym utrzymywano 2 świnie oraz dziewięćdziesiąte szóste ognisko w gospodarstwie w gminie Jeziorzany, w którym utrzymywano 29 świń;
- dnia 27 września 2020 r. potwierdzono dziewięćdziesiąte siódme ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Blizanów, w którym utrzymywano 74 świnie.
28.09.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia 23 września 2020 r. potwierdzono dziewięćdziesiąte czwarte ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Rzeczniów, w którym utrzymywano 846 świń.


Do dnia 24 września 2020 r. potwierdzono 3258 przypadków ASF u dzików w 2020 roku.

24.09.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że:
- dnia 20 września 2020 r. potwierdzono dziewięćdziesiąte pierwsze ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Lubycza, w którym utrzymywano 360 świń oraz dziewięćdziesiąte drugie ognisko w gospodarstwie w gminie Wiązownica, w którym utrzymywano 6 świń;
- dnia 21 września 2020 r. potwierdzono dziewięćdziesiąte trzecie ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Jeziorzany, w którym utrzymywano 26 świń.
22.09.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia 17 września 2020 r. potwierdzono dziewięćdziesiąte ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Sienno, w którym utrzymywano 34 świnie.


Do dnia 17 września 2020 r. potwierdzono 3208 przypadków ASF u dzików w 2020 roku.
17.09.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że:
- potwierdzono osiemdziesiąte czwarte ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Obsza, w którym utrzymywano 117 świń; osiemdziesiąte piąte ognisko w gospodarstwie w gminie Wiązownica, w którym utrzymywano 158 świń oraz osiemdzieisąte szóste ognisko w gospodarstwie w gminie Zbąszyń, w którym utrzymywano 39 świń;
- dnia 11 września 2020 r. potwierdzono osiemdziesiąte siódme ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Krzeszów, w którym utrzymywano 22 świnie;
- dnia 15 września 2020 roku potwierdzono osiemdziesiąte ósme ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Blizanów, w którym utrzymywano 110 świń oraz osiemdziesiąte dziewiąte ognisko  w gospodarstwie w gminie Zbąszyń, w którym utrzymywano 1882 świnie.


Do dnia 10 września 2020 r. potwierdzono 3164 przypadki ASF u dzików w 2020 roku.


11.09.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia 08 września 2020 r. potwierdzono osiemdziesiąte trzecie ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Księżpol, w którym utrzymywano 81 świń.
09.09.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia 02 września 2020 r. potwierdzono osiemdziesiąte ognisko w gospodarstwie w gminie Morąg, w którym utrzymywano 6480 świń; osiemdziesiąte pierwsze ognisko w gospodarstwie w gminie Wiązownica, w którym utrzymywano 4 świnie oraz osiemdziesiąte drugie ognisko w gospodarstwie w gminie Jarosław, w którym utrzymywano 70 świń.


Do dnia 03 września 2020 r. potwierdzono 3130 przypadków ASF u dzików w 2020 roku.
04.09.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia:
- 31 sierpnia 2020 r. potwierdzono siedemdziesiąte szóste ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Cieszanów, w którym utrzymywano 12 świń oraz siedemdziesiąte siódme ognisko w gospodarstwie w gminie Tyszowce, w którym utrzymywano 16 świń;
- 01 września 2020 r. potwierdzono siedemdziesiąte ósme ognisko w gospodarstwie w gminie Księżpol, w którym utrzymywano 6 świń oraz siedemdziesiąte dziewiąte ognisko w gospodarstwie w gminie Dąbie, w którym utrzymywano 594 świnie.
01.09.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia 30 sierpnia 2020 roku potwierdzono siedemdziesiąte piąte ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Obsza, w którym utrzymywano 48 świń.
31.08.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia:
- 26 sierpnia 2020 r. potwierdzono siedemdziesiąte drugie ognisko w gospodarstwie w gminie Księżpol, w którym utrzymywano 31 świń;
- 27 sierpnia 2020 r. potwierdzono siedemdziesiąte trzecie ognisko w gospodarstwie w gminie Gaworzyce, w którym utrzymywano 16 świń oraz siedemdziesiąte czwarte ognisko w gospodarstwie w gminie Radymno, w którym utrzymywano 20 świń.


Do dnia 27 sierpnia 2020 r. potwierdzono 3079 przypadków ASF u dzików w 2020 roku.
28.08.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia:
- 25 sierpnia 2020 r. potwierdzono sześćdziesiąte siódme ognisko w gospodarstwie w gminie Purda, w którym utrzymywano 151 świń; sześćdziesiąte ósme ognisko w gospodarstwie w gminie Susiec, w którym utrzymywano 2 świnie,  sześćdziesiąte dziewiąte ognisko w gospodarstwie w gminie Tyszowce, w którym utrzymywano 17 świń, siedemdziesiąte ognisko w gospodarstwie w gminie Księżpol, w którym utrzymywano 9 świń oraz siedemdziesiąte pierwsze ognisko w gospodarstwie w gminie Tyszowce, w którym utrzymywano 10 świń.
25.08.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia:
- 20 sierpnia 2020 r. potwierdzono pięćdziesiąte szóste ognisko w gospodarstwie w gminie Obsza, w którym utrzymywano 2 świnie; pięćdziesiąte siódme ognisko w gospodarstwie w gminie Susiec, w którym utrzymywano 35 świń, pięćdziesiąte ósme ognisko w gospodarstwie w gminie Werbkowice, w którym utrzymywano 7 świń oraz pięćdziesiąte dziewiąte ognisko w gospodarstwie w gminie Hrubieszów, w którym utrzymywano 5 świń;
- 21 sierpnia 2020 r. potwierdzono sześćdziesiąte ognisko w gospodarstwie w gminie Michów, w którym utrzymywano 19 świń; sześćdziesiąte pierwsze ognisko w gospodarstwie w gminie Obsza, w którym utrzymywano 20 świń, sześćdziesiąte drugie ognisko w gospodarstwie w gminie Stawiguda, w którym utrzymywano 28 świń oraz sześćdziesiąte trzecie ognisko w gospodarstwie w gminie Stawiguda, w którym utrzymywano 855 świń;
- 22 sierpnia 2020 r. potwierdzono sześćdziesiąte czwarte ognisko w gospodarstwie w gminie Radecznica, w którym utrzymywano 64 świnie; sześćdziesiąte piąte ognisko w gospodarstwie w gminie Łaszczów, w którym utrzymywano 33 świnie oraz sześćdziesiąte szóste ognisko w gospodarstwie w gminie Radecznica, w którym utrzymywano 75 świń.


Do dnia 20 sierpnia 2020 r. potwierdzono 3036 przypadków ASF u dzików w 2020 roku.
21.08.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia:
- 18 sierpnia 2020 r. potwierdzono pięćdziesiąte trzecie ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Firlej, w którym utrzymywano 16 świń;
- 19 sierpnia 2020 r. potwierdzono pięćdziesiąte czwarte ognisko w gospodarstwie w gminie Frampol, w którym utrzymywano 1 świnię oraz pięćdziesiąte piąte ognisko w gospodarstwie w gminie Radecznica, w którym utrzymywano 39 świń.
20.08.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia 17 sierpnia 2020 roku potwierdzono pięćdziesiąte pierwsze ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Sieniawa, w którym utrzymywano 3 świnie oraz pięćdziesiąte drugie ognisko ASF u świń w gospodarstwie w gminie Sieniawa, w którym utrzymywano 38 świń.
19.08.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia:
- 7 sierpnia 2020 r. potwierdzono czterdzieste drugie ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Michów, w którym utrzymywano 6 świń; czterdzieste trzecie ognisko w gospodarstwie w gminie Michów, w którym utrzymywano 10 świń; czterdzieste czwarte ognisko w gospodarstwie w gminie Michów, w którym utrzymywano 19 świń oraz czterdzieste piąte ognisko w gospodarstwie w gminie Horodło, w którym utrzymywano 18 świń;
- 8 sierpnia 2020 r. potwierdzono czterdzieste szóste ognisko w gospodarstwie w gminie Tarnawatka, w którym utrzymywano 16 świń oraz czterdzieste siódme ognisko w gospodarstwie w gminie Radecznica, w którym utrzymywano 59 świń;
- 11 sierpnia 2020 r. potwierdzono czterdzieste ósme ognisko w gospodarstwie w gminie Radecznica, w którym utrzymywano 78 świń; czterdzieste dziewiąte ognisko w gospodarstwie w gminie Księżpol, w którym utrzymywano 699 świń oraz pięćdziesiąte ognisko w gospodarstwie w gminie Obsza, w którym utrzymywano 6 świń.

Do dnia 13 sierpnia 2020 r. potwierdzono 2987 przypadków ASF u dzików w 2020 roku.
18.08.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia:
- 5 sierpnia 2020 r. potwierdzono trzydzieste trzecie ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Goraj, w którym utrzymywano 1 świnię oraz trzydzieste czwarte ognisko w gospodarstwie w gminie Werbkowice, w którym utrzymywano 3 świnie;
- 6 sierpnia 2020 r. potwierdzono trzydzieste piąte ognisko w gospodarstwie w gminie Radecznica, w którym utrzymywano 16 świń; trzydzieste szóste ognisko w gospodarstwie w gminie Tomaszów Lubelski, w którym utrzymywano 19 świń; trzydzieste siódme ognisko w gospodarstwie w gminie Adamówka, w którym utrzymywano 35 świń; trzydzieste ósme ognisko w gospodarstwie w gminie Adamówka, w którym utrzymywano 7 świń; trzydzieste dziewiąte ognisko w gospodarstwie w gminie Werbkowice, w którym utrzymywano 2 świnie; czterdzieste ognisko w gospodarstwie w gminie Hrubieszów, w którym utrzymywano 14 świń oraz czterdzieste pierwsze ognisko w gospodarstwie w gminie Radecznica, w którym utrzymywano 10 świń.
17.08.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia:
- 30 lipca 2020 r. potwierdzono osiemnaste ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Trojanów, w którym utrzymywano 7 świń; dziewiętnaste ognisko w gospodarstwie w gminie Dywity, w którym utrzymywano 26 świń oraz dwudzieste ognisko w gospodarstwie w gminie Frampol, w którym utrzymywano 1960 świń;
- 31 lipca 2020 r. potwierdzono dwudzieste pierwsze ognisko w gospodarstwie w gminie Hrubieszów, w którym utrzymywano 6 świń;
- 1 sierpnia 2020 r. potwierdzono dwudzieste drugie ognisko w gospodarstwie w gminie Hrubieszów, w którym utrzymywano 16 świń; dwudzieste trzecie ognisko w gospodarstwie w gminie Werbkowice, w którym utrzymywano 3 świnie; dwudzieste czwarte ognisko w gospodarstwie w gminie Sulechów, w którym utrzymywano 9 świń oraz dwudzieste piąte ognisko w gospodarstwie w gminie Stary Dzików, w którym utrzymywano 1 świnię;
- 3 sierpnia 2020 r. potwierdzono dwudzieste szóste ognisko w gospodarstwie w gminie Radecznica, w którym utrzymywano 1024 świnie; dwudzieste siódme ognisko w gospodarstwie w gminie Biłgoraj, w którym utrzymywano 26 świń; dwudzieste ósme ognisko w gospodarstwie w gminie Werbkowice, w którym utrzymywano 8 świń oraz dwudzieste dziewiąte ognisko w gospodarstwie w gminie Żmudź, w którym utrzymywano 450 świń;
- 4 sierpnia 2020 r. potwierdzono trzydzieste ognisko w gospodarstwie w gminie Trojanów, w którym utrzymywano 26 świń; trzydzieste pierwsze ognisko w gospodarstwie w gminie Michów, w którym utrzymywano 24 świnie oraz trzydzieste drugie ognisko w gospodarstwie w gminie Goraj, w którym utrzymywano 13 świń.
31.07.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że potwierdzono szesnaste ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Radecznica, w którym utrzymywano 20 świń oraz siedemnaste ognisko ASF u świń w gospodarstwie w gminie Czerwieńsk, w którym utrzymywano 19 świń.
29.07.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia:
- 03 lipca 2020 r. potwierdzono szóste ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Olecko, w którym utrzymywano 122 świnie;
- 17 lipca 2020 r. potwierdzono siódme ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Obsza, w którym utrzymywano 10 świń;
- 22 lipca 2020 r. potwierdzono ósme ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Radecznica, w którym utrzymywano 1897 świń;
- 23 lipca 2020 r. potwierdzono dziewiąte ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Lidzbark Warmiński, w którym utrzymywano 51 świń, dziesiąte ognisko w gospodarstwie w gminie Radecznica, w którym utrzymywano 339 świń, jedenaste ognisko w gospodarstwie w gminie Stary Dzików, w którym utrzymywano 30 świń oraz dwunaste ognisko w gospodarstwie w gminie Frampol, w którym utrzymywano 2648 świń;
- 24 lipca 2020 r. potwierdzono trzynaste ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Frampol, w którym utrzymywano 22 świnie;
- 26 lipca 2020 r. potwierdzono czternaste ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Frampol , w którym utrzymywano 69 świń;
- 27 lipca 2020 r. potwierdzono piętnaste ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Prostki , w którym utrzymywano 708 świń.


Do dnia 24 lipca 2020 r. potwierdzono 2879 przypadków ASF u dzików w 2020 roku.
29.06.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia:
- 04 czerwca 2020 r. potwierdzono trzecie ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Włodawa, w którym utrzymywano 70 świń;
- 15 czerwca 2020 r. potwierdzono czwarte ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Lipno, w którym utrzymywano 24 świnie;
- 22 czerwca 2020 r. potwierdzono piąte ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Gaworzyce, w którym utrzymywano 23 świnie.
29.06.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że do dnia 18 czerwca 2020r. potwierdzono 2669 przypadków ASF u dzików w 2020 roku.
15.06.2020

INSPEKTOR WETERYNARYJNY DS.  ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT

Treść naboru.pdf

Miejsce wykonywania pracy: Środa Wielkopolska (powiat średzki)
Termin składania dokumentów: 29.06.2020 r.

Wyniki naboru

29.05.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że do dnia 21 maja 2020r. potwierdzono 2464 przypadki ASF u dzików w 2020 roku.
29.04.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. w ramach kampanii informacyjnej pn. "Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI" udostępnia ulotkę w celu zwiększenia wiedzy Polaków na temat znaczenia świadomych decyzji zakupowych. Wybierając polskie produkty żywnościowe wspieramy polskich rolników i przedsiębiorców, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2.

"Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI".pdf
24.04.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że do dnia 16 kwietnia 2020r. potwierdzono 2007 przypadków ASF u dzików w 2020 roku.
08.04.2020

Szanowni Państwo,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. w związku z podjętą przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi inicjatywą zmierzającą do utworzenia aplikacji, której celem będzie promocja produktów oraz działalności osób i podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, a także ułatwienie prowadzenia przez te podmioty działalności handlowej i umożliwienie im reklamy, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie Ministerstwu Państwa danych osobowych, będących w posiadaniu organów Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie, w jakim wchodzą one w skład rejestrów, o których mowa w art. 20 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r. poz. 824 z późn. zm.), na potrzeby wskazanej wyżej aplikacji.

Wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne, może zostać cofnięte w dowolnym momencie i będzie służyło wyłącznie działalności promocyjnej podejmowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W przypadku chęci wyrażenia takiej zgody, uprzejmie proszę o przekazanie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (znajduje się ona w załączniku poniżej) na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp. bądź przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej: srodaw.piw@wetgiw.gov.pl do 17 kwietnia 2020 r. (termin ostateczny 20.04.2020 r.)


Załącznik-zgoda-1.pdf


06.04.2020
Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp. udostępnia bilans jednostki oraz informację dodatkową do bilansu za 2019r.


Bilans jednostki za 2019r.pdf

Informacja dodatkowa do bilansu za 2019r.pdf


06.04.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. informuje o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugiego w 2020 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń, pierwszego w Wielkopolsce.

Ognisko ASF zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano około 10 tysięcy świń (prosięta i warchlaki) położonym w miejscowości Więckowice, w gminie Dopiewo, powiat poznański.

Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury likwidacji ogniska choroby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.


30.03.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia 20 marca 2020 r. potwierdzono pierwsze ognisko ASF u świń w Polsce w 2020 roku w gospodarstwie w gminie Otyń, w którym utrzymywano 23 746 świń.
16.03.2020

Szanowni Państwo,

z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. w trosce o dobro klientów,
jak również pracowników zwraca się z prośbą o ograniczenie kontaktów,        wizyt bezpośrednich w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Środzie Wlkp.

W przypadku konieczności wizyty prosimy zgłaszać się do sekretariatu.

W związku z powyższym zachęcamy, aby wszelką korespondencję wrzucać
do skrzynki na listy (obok drzwi) oraz do kontaktu telefonicznego (61 285 34 76) lub drogą elektroniczną (
srodaw.piw@wetgiw.gov.pl).      

09.03.2020
Data ukazania się ogłoszenia: 09.03.2020


OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

w 2020 roku


27.02.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że do dnia 12 stycznia 2020r. potwierdzono 145 przypadków ASF u dzików w 2020 roku.
11.02.2020
Data ukazania się ogłoszenia: 11.02.2020


OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

na okres od 01.03.2020r. do 31.12.2020r.


15.01.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że do dnia 31 grudnia 2019r. potwierdzono 2477 przypadków ASF u dzików w 2019 roku.
31.12.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że do dnia 13 grudnia 2019r. potwierdzono 2258 przypadków ASF u dzików w 2019 roku.
06.12.2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej informuje, że w dniu 4 grudnia 2019 r., na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym  Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wystąpienie pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) w województwie wielkopolskim.

Zwłoki dzika znaleziono w powiecie wolsztyńskim w odległości ok. 5km od ogrodzenia na granicy województwa lubuskiego i wielkopolskiego.


06.12.2019
Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.11.2019r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej Powiatowy Inspektorat Weterynarii informuje, że dzień 27.12.2019r. jest dniem wolnym od pracy a dzień 14.12.2019r. jest dniem pracy.

26.11.2019
Data ukazania się ogłoszenia: 26.11.2019

OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia w 2020 roku

21.11.2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. informuje, że w dniu 19 listopada 2019 r., na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym  Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) u osiemnastu dzików w województwie lubuskim.

Próbki znaleziono w dziewięciu lokalizacjach, w trakcie przeszukiwań zarządzonych w obszarze skażonym oraz wyznaczonej, na podstawie analizy ryzyka, strefie buforowej.

Od dnia 14 listopada 2019 r. potwierdzono na terenie powiatów wschowskiego i nowosolskiego afrykański pomór świń u dwudziestu odnalezionych dzików na terenie obszaru oraz wyznaczonej strefy ochronnej.


19.11.2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. informuje, że w dniu 17 listopada 2019 r., na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym  Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wystąpienie drugiego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim.

Dodatni wynik dotyczy zwłok padłego dzika znalezionych w obrębie strefy skażonej wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń i dzików na terenie powiatów wschowskiego i nowosolskiego.


19.11.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że do dnia 10 listopada 2019r. potwierdzono 1952 przypadki ASF u dzików w 2019 roku.
15.11.2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. informuje, że w dniu 14 listopada 2019 r. na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym  Instytucie Badawczym w Puławach potwierdzono wystąpienie pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w powiecie wschowskim, w województwie lubuskim.

Uzyskanie dodatnich wyników badania w województwie lubuskim świadczy o odosobnionym przypadku wystąpienia tej choroby u dzików, bez możliwości powiązania epidemiologicznego i geograficznego z dotychczas notowanymi przypadkami ASF na terytorium Polski. Odległość miejsca stwierdzenia ASF w woj. lubuskim od miejsc występowania tej choroby w populacji dzików oraz ognisk u świń wynosi ponad 300 km.

Dodatni wynik badania w kierunku ASF uzyskano w próbkach pobranych od padłej samicy dzika, znalezionej w dniu 4 listopada 2019 r. w pobliżu drogi nr 325 łączącej miejscowości Sława i Nowa Sól. Z informacji zawartych w dokumencie dochodzenia epizootycznego wynika, że dzik pochodził z wypadku komunikacyjnego. Miejsce znalezienia zwłok dzika zlokalizowane jest poza obszarami objętymi regionalizacją w związku z występowaniem ASF, wymienionymi w załączniku do decyzji wykonawczej  Komisji nr 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE.

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji przez osoby obsługujące świnie, w celu  uniknięcia potencjalnej możliwości przeniesienia choroby ze środowiska naturalnego do gospodarstwa.

W przypadku znalezienia zwłok padłego dzika, należy pozostawić je w miejscu znalezienia oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii.


15.11.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że do dnia 27 października 2019r. potwierdzono 1887 przypadków ASF u dzików w 2019 roku.
24.10.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia:
- 10 października 2019r. potwierdzono czterdzieste siódme ognisko w gospodarstwie w gminie Turobin, w którym utrzymywano 71 świń;
- 11 października 2019r. potwierdzono czterdzieste ósme ognisko ASF  u świń w Polsce w gospodarstwie w gminie Suraż, w którym utrzymywano 4 świnie.


Do dnia 13 października 2019r. potwierdzono 1798 przypadków ASF u dzików w 2019 roku.
22.10.2019

Data ukazania się ogłoszenia: 22.10.2019

OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.


07.10.2019
Data ukazania się ogłoszenia: 07.10.2019


OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

w 2019 roku


04.10.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia 24 września 2019r. potwierdzono czterdzieste szóste ognisko ASF  u świń w Polsce w gospodarstwie w gminie Lidzbark Warmiński, w którym utrzymywano 32 świnie.

Do dnia 22 września 2019r. potwierdzono 1721 przypadków ASF u dzików w 2019 roku.
24.09.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia:
- 23 sierpnia 2019r. potwierdzono czterdzieste czwarte ognisko w gospodarstwie w gminie Bartoszyce, w którym utrzymywano 193 świnie;
- 29 sierpnia 2019r. potwierdzono czterdzieste piąte ognisko ASF  u świń w Polsce w gospodarstwie w gminie Jeziorany, w którym utrzymywano 10 świń.


Do dnia 15 września 2019r. potwierdzono 1689 przypadków ASF u dzików w 2019 roku.
16.09.2019
STARSZY INSPEKTOR WETERYNARYJNY DS.  ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT


Treść ogłoszenia

Miejsce wykonywania pracy: Środa Wielkopolska (powiat średzki)
Termin składania dokumentów: 30.09.2019 r.

Wyniki naboru

02.09.2019
INSPEKTOR WETERYNARYJNY DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Treść naboru.pdf


Miejsce wykonywania pracy: Środa Wielkopolska (powiat średzki) 
Termin składania dokumentów: 13.09.2019r.

26.08.2019
Data ukazania się ogłoszenia: 26.08.2019

OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

w 2019 roku


23.08.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia:
- 16 sierpnia 2019r. potwierdzono czterdzieste ognisko w gospodarstwie w gminie Pasłęk, w którym utrzymywano 209 świń oraz czterdzieste pierwsze w gospodarstwie w gminie Pasłęk, w którym utrzymywano 39 świń;
- 19 sierpnia 2019r. potwierdzono czterdzieste drugie ognisko w gospodarstwie w gminie Wohyń, w którym utrzymywano 32 świnie;
- 21 sierpnia 2019r. potwierdzono czterdzieste trzecie ognisko ASF  u świń w Polsce w gospodarstwie w gminie Bełżec, w którym utrzymywano 165 świń.


Do dnia 04 sierpnia 2019r. potwierdzono 1507 przypadków ASF u dzików w 2019 roku.
16.08.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia:
- 24 lipca 2019r. potwierdzono dwudzieste siódme ognisko ASF  u świń w Polsce w gospodarstwie w gminie Głowaczów, w którym utrzymywano 14 świń;
- 25 lipca 2019r. potwierdzono dwudzieste ósme ognisko w gospodarstwie w gminie Srokowo, w którym utrzymywano 9435 świń oraz dwudzieste dziewiąte w gospodarstwie w gminie Wohyń, w którym utrzymywano 103 świnie;
- 26 lipca 2019r. potwierdzono trzydzieste ognisko w gospodarstwie w gminie Ciechanów, w którym utrzymywano 180 świń;
- 29 lipca 2019r. potwierdzono trzydzieste pierwsze ognisko ASF  u świń w Polsce w gospodarstwie w gminie Budry, w którym utrzymywano 2428 świń;
- 30 lipca 2019r. potwierdzono trzydzieste drugie ognisko ASF  u świń w Polsce w gospodarstwie w gminie Sułów, w którym utrzymywano 14 świń;
- 29 lipca 2019r. potwierdzono trzydzieste trzecie ognisko w gospodarstwie w gminie Wohyń, w którym utrzymywano 100 świń;
- 05 sierpnia 2019r. potwierdzono trzydzieste czwarte ognisko w gospodarstwie w gminie Bełżec, w którym utrzymywano 8 świń;
- 06 sierpnia 2019r. potwierdzono trzydzieste piąte ognisko ASF  u świń w Polsce w gospodarstwie w gminie Sułów, w którym utrzymywano 3 świnie;
- 07 sierpnia 2019r. potwierdzono trzydzieste szóste ognisko w gospodarstwie w gminie Czerwińsk nad Wisłą, w którym utrzymywano 731 świń oraz trzydzieste siódme w gospodarstwie w gminie Srokowo, w którym utrzymywano 1849 świń;
- 09 sierpnia 2019r. potwierdzono trzydzieste ósme ognisko ASF  u świń w Polsce w gospodarstwie w gminie Budry, w którym utrzymywano 2004 świnie;
- 11 sierpnia 2019r. potwierdzono trzydzieste dziewiąte ognisko w gospodarstwie w gminie Jabłonna Lacka, w którym utrzymywano 22 świnie.

Do dnia 28 lipca 2019r. potwierdzono 1444 przypadki ASF u dzików w 2019 roku.
25.07.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia:
- 18 lipca 2019r. potwierdzono dwudzieste drugie ognisko ASF  u świń w Polsce w gospodarstwie w gminie Izbica, w którym utrzymywano 129 świń;
- 19 lipca 2019r. potwierdzono dwudzieste trzecie ognisko w gospodarstwie w gminie Kock, w którym utrzymywano 9 świń;
- 22 lipca 2019r. potwierdzono dwudzieste czwarte ognisko w gospodarstwie w gminie Giżycko, w którym utrzymywano 203 świnie oraz dwudzieste piąte w gospodarstwie w gminie Jabłonna Lacka, w którym utrzymywano 13 świń;
- 23 lipca 2019r. potwierdzono dwudzieste szóste ognisko ASF  u świń w Polsce w gospodarstwie w gminie Ciechanów, w którym utrzymywano 1324 świnie.

Do dnia 14 lipca 2019r. potwierdzono 1392 przypadki ASF u dzików w 2019 roku.
23.07.2019
Data ukazania się ogłoszenia: 23.07.2019

OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

w 2019 roku


19.07.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że do dnia 07 lipca 2019r. potwierdzono 1358 przypadków ASF u dzików w 2019 roku.
19.07.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia:
- 12 lipca 2019r. potwierdzono osiemnaste ognisko ASF  u świń w Polsce w gospodarstwie w gminie Bełżec, w którym utrzymywano  8 świń;
- 15 lipca 2019r. potwierdzono dziewiętnaste ognisko w gospodarstwie w gminie Wohyń, w którym utrzymywano 23 świnie;
- 16 lipca 2019r. potwierdzono dwudzieste ognisko w gospodarstwie w gminie Cegłów, w którym utrzymywano 3347 świń oraz dwudzieste pierwsze ognisko w gospodarstwie w gminie Niemce, w którym utrzymywano 338 świń.
10.07.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia:
- 03 lipca 2019r. potwierdzono dwunaste ognisko ASF  u świń w Polsce w gospodarstwie w gminie Łaskarzew, w którym utrzymywano  77 świń;
- 04 lipca 2019r. potwierdzono trzynaste ognisko w gospodarstwie w gminie Kruklanki, w którym utrzymywano 41 świń;
- 06 lipca 2019r. potwierdzono czternaste ognisko w gospodarstwie w gminie Budry, w którym utrzymywano 54 świnie oraz piętnaste ognisko w gospodarstwie w gminie Giżycko, w którym utrzymywano 1719 świń;
- 09 lipca 2019r. potwierdzono szesnaste ognisko w gospodarstwie w gminie Cyców, w którym utrzymywano 8 świń oraz siedemnaste ognisko w gospodarstwie w gminie Izbica, w którym utrzymywano 9 świń.

08.07.2019
Data ukazania się ogłoszenia: 08.07.2019


Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

w 2019 roku


04.07.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia 01 lipca 2019r. potwierdzono jedenaste ognisko ASF  u świń w Polsce w gospodarstwie w gminie Maciejowice, w którym utrzymywanych jest 20 świń.

Do dnia 30 czerwca 2019r. potwierdzono 1326 przypadków ASF u dzików w 2019 roku.
28.06.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia 26 czerwca 2019r. potwierdzono ósme ognisko ASF  u świń w Polsce w gospodarstwie w gminie Budry, w którym utrzymywano  227 świń oraz dziewiąte ognisko w gospodarstwie w gminie Bartoszyce, w którym utrzymywano 118 świń, natomiast dnia 27 czerwca 2019r. potwierdzono dziesiąte ognisko w gospodarstwie w gminie Olecko, w którym utrzymywano 77 świń.

Do dnia 26 czerwca 2019r. potwierdzono 1303 przypadki ASF u dzików w 2019 roku.

26.06.2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt za rok 2018.


Raport z wizytacji schroniska za 2018r..pdf
25.06.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia 17 czerwca 2019r. potwierdzono szóste ognisko ASF  u świń w Polsce w gospodarstwie w gminie Łopiennik Górny, w którym utrzymywano  24 świnie, natomiast dnia 19 czerwca 2019r. potwierdzono siódme ognisko w gospodarstwie w gminie Kruklanki, w którym utrzymywano 132 świnie.
19.06.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej udostępnia ulotki informacyjne dotyczące zasad postępowania mających na celu ograniczenie ryzyka transmisji wirusa ASF do gospodarstw.


ulotka ASF.pdf
14.06.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia 13 czerwca 2019r. potwierdzono piąte ognisko ASF  u świń w Polsce w gospodarstwie w gminie Bartoszyce, w którym utrzymywanych jest 21 świń.

Do dnia 11 czerwca 2019r. potwierdzono 1211 przypadków ASF u dzików w 2019 roku.
14.06.2019
Data ukazania się ogłoszenia: 14.06.2019


Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

w 2019 roku07.06.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że potwierdzono czwarte ognisko ASF  u świń w Polsce w gospodarstwie w gminie Izbica, w którym utrzymywane są 2 świnie.
04.06.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia 29 maja 2019r. potwierdzono trzecie ognisko ASF  u świń w Polsce w gospodarstwie w gminie Orla, w którym utrzymywanych jest 8012 świń.

Do dnia 26 maja 2019r. potwierdzono 1176 przypadków ASF u dzików w 2019 roku.
24.05.2019

Data ukazania się ogłoszenia: 24.05.2019

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

w 2019 roku


23.05.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że dnia 17 maja 2019r. potwierdzono drugie ognisko ASF  u świń w Polsce w gospodarstwie w gminie Giżycko, w którym utrzymywanych jest 1712 świń.
Do dnia 21 maja 2019 wszystkie świnie znajdujące się w ognisku choroby zostały poddane eutanazji i zutylizowane.

Do dnia 12 maja 2019r. potwierdzono 1063 przypadki ASF u dzików w 2019 roku.
23.05.2019

Data ukazania się ogłoszenia: 23.05.2019Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

w 2019 roku


23.05.2019
Data ukazania się ogłoszenia: 23.05.2019

 

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

 

Ogłasza nabór na kandydatów

 

 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

w 2019 roku


14.05.2019
Data ukazania się ogłoszenia: 14.05.2019 r.

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

O Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U. 2018r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia w 2019 roku

24.04.2019
Data ukazania się ogłoszenia: 24.04.2019 r.

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

O Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U. 2018r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

w 2019 roku


15.04.2019
Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.04.2019r. w sprawie ustalenia dnia 02 maja 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej Powiatowy Inspektorat Weterynarii informuje, że dzień 02.05.2019r. jest dniem wolnym od pracy a dzień 11.05.2019r. jest dniem pracy.

12.04.2019

Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp. udostępnia bilans jednostki oraz informację dodatkową do bilansu za 2018r.


bilans jedostki za 2018r.pdf

informacja dodatkowa do bilansu za 2018r.pdf
29.03.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że w miesiącu marcu nie stwierdzono nowych ognisk ASF u świń na terytorium Polski.

Do dnia 24 marca 2019r. potwierdzono 694 przypadki ASF u dzików w 2019 roku.
29.03.2019

INSPEKTOR WETERYNARYJNY DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Treść naboru


Miejsce wykonywania pracy: Środa Wielkopolska (powiat średzki) 
Termin składania dokumentów: 12.04.2019r.


Wyniki naboru

26.03.2019
REFERENT W ZESPOLE DS. ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH

Treść naboru


Miejsce wykonywania pracy: Środa Wielkopolska (powiat średzki) 
Termin składania dokumentów: 09.04.2019r.


Wyniki naboru

14.03.2019
INSPEKTOR WETERYNARYJNY DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Treść naboru.pdf


Miejsce wykonywania pracy: Środa Wielkopolska (powiat średzki) 
Termin składania dokumentów: 28.03.2019r.


Wyniki naboru

07.03.2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. informuje, że na terenie powiatu średzkiego działa jedna rzeźnia, która przyjmuje zwierzęta z uboju z konieczności poza rzeźnią zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 – AMG Mariusz Gunia, Zakład Brzostek 5, 63-021 Śnieciska – gatunek: trzoda chlewna.
07.03.2019


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. udostępnia oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią oraz oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią.

oświadczenie przedsiębiorcy.docx

oświadczenie weterynaryjne.docx
28.02.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że w miesiącu lutym nie stwierdzono nowych ognisk ASF u świń na terytorium Polski.

Do dnia 24 lutego 2019r. potwierdzono 463 przypadki ASF u dzików w 2019 roku.
31.01.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że od 1 stycznia do 27 stycznia 2019r. potwierdzono 232 przypadki ASF u dzików.

W styczniu zostało wyznaczone 1-sze ognisko w 2019r. ASF u świń ( woj. Warmińsko-mazurskie).
22.01.2019
INSPEKTOR WETERYNARYJNY DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Treść naboru.pdf

Miejsce wykonywania pracy: Środa Wielkopolska (powiat średzki) 
Termin składania dokumentów: 31.01.2019r.

wyniki naboru.pdf
31.12.2018
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że w miesiącu grudniu nie stwierdzono nowych ognisk ASF u świń na terytorium Polski.

Do dnia 21 grudnia 2018r. potwierdzono 3267 przypadków ASF u dzików, tj. 2363 w 2018 roku.
11.12.2018
Zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.08.2018r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej Powiatowy Inspektorat Weterynarii informuje, że dzień 24.12.2018r. jest dniem wolnym od pracy a dzień 15.12.2018r. jest dniem pracy.
30.11.2018
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że w miesiącu listopadzie nie stwierdzono nowych ognisk ASF u świń na terytorium Polski.

Do dnia 28 listopada 2018r. potwierdzono 3090 przypadków ASF u dzików, tj. 2186 w 2018 roku.
15.11.2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej przekazuje Informację GLW w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD/MD) w stadach bydła.

Informacja GLW dot. IBR/IPV oraz BVD/MD.docx06.11.2018
INSPEKTOR WETERYNARYJNY DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI


treść naboru.pdf


Miejsce wykonywania pracy: Środa Wielkopolska (powiat średzki)
Termin składania dokumentów: 21.11.2018 r.
31.10.2018
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że w miesiącu październiku nie stwierdzono nowych ognisk ASF u świń na terytorium Polski.

Do dnia 21 października 2018r. potwierdzono 2936 przypadków ASF u dzików, tj. 2032 w 2018 roku.
23.10.2018
Data ukazania się ogłoszenia: 23.10.2018 r.


Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

O Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U. 2018r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.


17.10.2018
INSPEKTOR WETERYNARYJNY DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI


treść naboru.pdf


Miejsce wykonywania pracy: Środa Wielkopolska (powiat średzki)

Termin składania dokumentów: 31.10.2018 r.
28.09.2018
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej informuje, że we wrześniu br. potwierdzono 4 ogniska ASF u świń (w województwie lubelskim - 3 i warmińsko - mazurskim - 1).
Łącznie potwierdzono 213 ognisk ASF w Polsce.

Do dnia 23 września br. potwierdzono 1946 przypadków ASF u dzików w 2018 r.
We wrześniu wystąpiły one na obszarze 4 województw: mazowieckim, warmińsko - mazurskim, lubelskim i podlaskim.
14.09.2018
STARSZY INSPEKTOR WETERYNARYJNY DS. NADZORU NAD ROLNICZYM HANDLEM DETALICZNYM
31.08.2018
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że do dnia 24 sierpnia 2018r. potwierdzono 207 ognisko ASF u świń w Polsce (tj. 103 w 2018r.) oraz 2711 przypadków ASF u dzików.

W sierpniu 2018r. potwierdzono ognisko ASF w piątym województwie: podkarpackim.
03.08.2018
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 16 ustawy
o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 36 z późn. zm.) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy - zlecenia .

27.07.2018
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej informuje, że w I połowie 2018r. stwierdzono 42 ogniska ASF u świń (1 w woj. warmińsko - mazurskim, 3 w woj. podlaskim, 4 w woj. mazowieckim, 34 w woj. lubelskim), tj. łącznie 146 ognisk od dnia wystąpienia (od 17 lutego 2014r.)
Do dnia 26 lipca 2018r. potwierdzono kolejne 26 ognisk (1 w woj. mazowieckim i 25 w woj. lubelskim).

Do dnia 15 lipca 2018r. potwierdzono 2526 przypadków ASF u dzików. Są to dziki padłe lub odstrzelone.
29.06.2018
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej informuje, że stwierdzono 32 nowe ogniska ASF u świń (1 - woj. warmińsko - mazurskie, 29 - woj. lubelskie, 2- woj. podlaskie).


Do dnia 17 czerwca 2018r. potwierdzono 2293 przypadki ASF u dzików. Dziki te odstrzelono lub znaleziono padłe na terenie województwa mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko - mazurskiego i podlaskiego.

07.06.2018
Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt za rok 2017.

raport z wizytacji schroniska za 2017r.pdf
29.05.2018
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej informuje, że stwierdzono 4 nowe ogniska ASF u świń (1 - woj. mazowieckie, 2 - woj. lubelskie, 1- woj. podlaskie). Łącznie stwierdzono 112 ognisk ASF u świń w Polsce - w tym 8 w 2018r.

Do dnia 20 maja 2018r. potwierdzono 2166 przypadków ASF u dzików - w tym 1262 w 2018r. Dziki te odstrzelono lub znaleziono padłe na terenie województwa mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko - mazurskiego i podlaskiego.
30.04.2018
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej informuje, że w okresie od 02 do 29 kwietnia 2018r. stwierdzono 218 przypadków ASF u dzików w Polsce. Nie stwierdzono natomiast nowych ognisk ASF u świń w Polsce.
27.04.2018
Zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.04.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 04 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej Powiatowy Inspektorat Weterynarii informuje, że dzień 04.05.2018r. jest dniem wolnym od pracy a dzień 19.05.2018r. jest dniem pracy.

17.04.2018
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 16 ustawy  o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz.1077 z późn. zm.) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy - zlecenia.
19.03.2018


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. udostępnia dokumenty dla hodowców trzody chlewnej w związku z ogłoszeniem    13 lutego 2018 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 360):

 

1.    Ulotka – Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną;

2.     Ulotka i apel do hodowców trzody chlewnej;

3.  Ulotka – wymogi dotyczące zabezpieczania gospodarstw, w których utrzymywane są świnie;

4.  Dokument – Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym);  

5.  Zał. nr 1 – Przegląd zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych;

6.  Zał. nr 2 – Rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa;

7.  Zał. nr 3 – Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;

8.  Zał. nr 4 - Lista preparatów do dezynfekcji rąk;

9.  Zał. nr 5 – Zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń;

10. Zał. nr 6 – Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie;

11.  Zał. nr 7 - Spis świń w gospodarstwie.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. zwraca uwagę na obowiązek wyłożenia mat przed wejściem / wyjściem z budynku, w którym utrzymywane są świnie.

Obowiązek wyłożenia mat na wjeździe / wyjeździe do / z gospodarstwa nie dotyczy terytorium Polski znajdującego się poza obszarami wymienionymi w załączniku do decyzji Komisji 2014/709/UE.

 

Dokumenty:
1. ulotka ASF.pdf
2. ulotka i apel.pdf
3. ulotka - wymogi dot. zabezpieczania gosp., w których utrzymywane są świnie.docx
4. Przestrzeganie zasad bioasekuracji.....docx
5. zał. nr 1 - zabezpieczenie budynków.xlsx
6. zał. nr 2 -  rejestr środków transportu.xlsx
7. zał. nr 3 - rejestr wejść do budynków.xlsx
8. zał. nr 4 - lista preparatów do dezynfekcji rąk.docx
9. zał. nr 5 - zasady mycia i dezynfekcji.docx
10. zał. nr 6 - dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji.xlsx
11. zał. nr 7 - wzór spisu świń.xlsx

 

05.03.2018

 

Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, podlegających wymaganiom zawartym w przepisach rozporządzenia MR i RW z dnia
9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.


Pamiętajmy, że wirus ASF jest oporny na warunki środowiska i przeżywa:

 

 - we krwi świń - 18 tygodni,

 

 - w odchodach świń - 60-100 dni w temperaturze pokojowej

 

 - w surowym mięsie w temperaturze 4 st. C - 150 dni, a ok. 1000 dni w mięsie mrożonym,

 

 - w szpiku kostnym - do 6 miesięcy, a w tkankach gnijących zwłok dzika lub świni przez 7-8 miesięcy


 

 

1.       Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

Absolutnie nie wolno karmić świń zlewkami kuchennymi, nawet jeśli pochodzą
z własnego domu. Dotyczy to również obierek powstających podczas przygotowywania posiłków.

Paszę powinniśmy przetrzymywać w zamykanych pomieszczeniach, które są zabezpieczone przed dostępem nie tylko zwierząt dzikich, ale także domowych. Trzeba też okresowo sprawdzać „szczelność” pomieszczeń, w których przechowywana jest pasza, czy nie ma jakichkolwiek miejsc gdzie zwierzęta mogłyby mieć dostęp do paszy. Należy też zwracać uwagę przy zadawaniu paszy świniom czy nie ma w niej resztek kości lub innych tkanek zwierząt. Nie powinno się karmić świń zielonką zebraną prosto z łąk. Przykładowy rejestr przeglądów stanowi załącznik Nr. 1.

 

 

 

2.      Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Środki transportu przywożące do gospodarstwa zwierzęta, pasze ale również np. materiały budowlane, drewno lub inny opał, maszyny rolnicze, atakże samochody z zakładów utylizacyjnych mogą być potencjalnie przyczyną zawleczenia wirusa ASF na teren gospodarstwa. Często zanim przyjadą do naszego gospodarstwa jeżdżą do innych gospodarstw lub są używane w lesie i na polach. Mogą także przenieść zakażenie do innych gospodarstw, jeśli w naszym gospodarstwie rozwija się choroba, a jeszcze nie zauważyliśmy jej objawów.

Dlatego pomimo ograniczenia prowadzenia rejestru do samochodów transportujących świnie, powinniśmy prowadzić rejestr wszystkich pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa z ewentualnym wyłączeniem samochodów osobowych gości. Najważniejsze jednak to samochody paszowe, odbierające padlinę, maszyny rolnicze (również własne pojazdy, które używane były do prac polowych lub w lesie), samochody przewożące zwierzęta, samochody osób dostarczających usługi techniczne w gospodarstwach. Przykładowy rejestr wjazdów środków transportu stanowi załącznik Nr. 2.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku osób wchodzących do pomieszczeń gdzie przebywają świnie. Musimy zatem dokładnie wiedzieć kto wchodzi do budynku, w którym utrzymywane są świnie. Nie dotyczy to oczywiście osób odwiedzających nas wyłącznie w domu. Rejestr osób wchodzących stanowi załącznik Nr. 3.

3.    Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych.

Stwierdzono, że dostęp zwierząt, swobodnie poruszających się po okolicy wokół gospodarstwa, do budynków gdzie trzymamy świnie, tak jak w przypadku ich dostępu do  pomieszczeń na paszę, może być przyczyną wystąpienia ASF w stadzie świń.

Dlatego trzeba zabezpieczyć okna siatkami, drzwi wejściowe powinny mieć mechanizmy samozamykające, a ściany i drzwi budynku nie powinny mieć szczelin, dziur i poważnych uszkodzeń prowadzących do powstawania w nich prześwitów.

Aby upewnić się, że wymóg „szczelności budynku” jest zapewniony, powinniśmy dokonywać okresowej kontroli, czy budynek spełnia swoje zadanie odseparowania świń od zwierząt przebywających na zewnątrz. Przykładowy rejestr przeglądów stanowi załącznik 1.

4.      Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.
W 2017r. podczas akcji zwalczania ognisk u świń stwierdzono w kilku przypadkach, że prawdopodobną przyczyną ognisk mogło być obsługiwanie bydła, koni i świń chowanych w tych samych pomieszczeniach. Zadawanie ściółki dla bydła skażonej wirusem ASF, zupełnie niegroźnej dla krów, mogło być przyczyną zakażenia świń. Podobnie sprawa dotyczyła karmienia innych zwierząt kopytnych skażonymi wirusem ASF świeżymi paszami zielonymi zebranymi z łąk, co mogło przy okazji spowodować zakażenie świń. Dlatego musimy utrzymywać zwierzęta, które nie chorują na ASF, całkowicie osobno od świń.

5.      Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.
Musimy przestrzegać zasady, że zarówno pracownicy stali, jak i sezonowi, nie mogą pracować w innych gospodarstwach gdzie obsługują świnie lub posiadać własnych świń. Istnieje duże zagrożenie, że w przypadku zakażenia świń w innym gospodarstwie, wirus ASF zostanie przez nich przypadkowo lub celowo przeniesiony do naszego gospodarstwa. Monitorowaniu tego zagrożenia służy również rejestr wejść osób do gospodarstwa, który pozwoli nam na kontrolowanie osób wchodzących do budynków, gdzie są utrzymywane nasze zwierzęta.

6.      Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.

Musimy pamiętać, że zarówno osoby obsługujące świnie, jak i osoby wchodzące do budynków, w których utrzymywane są świnie, muszą obowiązkowo przestrzegać minimalnych zasad higieny osobistej.

Należą do nich:

- przed wejściem do budynku - oczyszczenie i umycie obuwia,

- wejście poprzez matę dezynfekcyjną do budynku,

- po wejściu do budynku – przed wejściem do pomieszczenia inwentarskiego zmianę obuwia oraz zmianę ubrania roboczego (w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu lub miejscu najlepiej innego koloru niż ubranie stosowane na zewnątrz) lub założenie jednorazowego kombinezonu ochronnego w tym nakrycia głowy zasłaniającego włosy,

- umycie rąk wodą z mydłem oraz spryskaniem lub zanurzeniem rąk w środku dezynfekcyjnym

Pomimo braku tego obowiązku w przepisie zaleca się aby te same zasady obowiązywały przy wejściu do budynków gdzie przechowuje się pasze i ściółkę.

7.      Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.

Narzędzia i sprzęt służący do obsługi świń stosujemy wyłącznie w swoim gospodarstwie, a najlepiej wyłącznie w budynku gdzie utrzymujemy świnie. Do obsługi pasz, zagospodarowania odchodów itd. powinniśmy mieć osobne narzędzia i sprzęt. Ponadto powinny być one na bieżąco oczyszczane i dezynfekowane. Nie oznacza to, że jeśli nie są wynoszone na zewnątrz budynków czynności te są konieczne po każdym użyciu, ale na pewno po ich wyraźnym zabrudzeniu, a także w przypadku wyniesienia ich poza budynek – przed ich kolejnym użyciem do obsługi świń .

Musimy pamiętać, że oczyszczenie oznacza uzyskanie czystej powierzchni narzędzia lub sprzętu (tam gdzie możliwe umytej), a dopiero potem możemy zanurzyć lub dokładnie spryskać je środkiem dezynfekcyjnym.

Natomiast środki transportu przewożące zwierzęta oraz maszyny rolnicze powinny być czyszczone i dezynfekowane po każdym ich użyciu, szczególnie gdy używane są poza gospodarstwem.

8.      Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.

Opis konieczności dostosowania odzieży i obuwia do ich użycia podczas wykonywania czynności związanych z obsługą świń mamy opisany w pkt 6.

9.      Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Jednym z ważniejszych elementów zapobiegających wniesieniu wirusa do budynków
i pomieszczeń gdzie przebywają świnie oraz przechowywana jest pasza lub ściółka jest wyłożenie odpowiednio skonstruowanych mat dezynfekcyjnych o stosownych rozmiarach zapobiegających „pominięciu” użycia maty podczas wchodzenia do budynków/pomieszczeń. Dla budynków lub pomieszczeń przeznaczonych do składowania paszy lub ściółki również zaleca się stosowanie mat, pomimo braku takiego wymogu prawnego.

Nie możemy pozwolić, aby osoby wchodzące do budynków mogły uniknąć wejścia obiema nogami na matę. Musimy również sprawdzać kilka razy dziennie stan nasączenia mat płynem dezynfekcyjnym i na bieżąco go uzupełniać.

10. Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.

Posiadanie na bieżąco prowadzonego spisu świń wg. kategorii produkcyjnych pozwala na stałe monitorowanie między innymi stanu zdrowia świń przez lekarzy weterynarii. Dzięki spisowi można łatwo przekazać organom nadzoru, w przypadku problemów zdrowotnych świń, jakiej kategorii zwierząt to dotyczy, które zwierzęta z jakiej kategorii mają objawy lub padły, co może pozwolić na wstępną ocenę sytuacji zdrowotnej w stadzie. Przyczyni się również do  możliwości szybszego i lepszego przygotowania akcji zwalczania choroby, jeśli niestety do niej dojdzie, zarówno w gospodarstwie, jak i w jego sąsiedztwie. Wzór spisu zwierząt stanowi załącznik Nr. 4

11. Zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

W przypadku utrzymywania stale lub czasowo świń na wybiegu, musimy pamiętać
o konieczności ogrodzenia wybiegu podwójnym ogrodzeniem. Odległość pomiędzy , ogrodzeniem zewnętrznym i wewnętrznym powinna uniemożliwiać bezpośredni kontakt pomiędzy świniami przebywającymi na wybiegu a zwierzętami, które mogą podchodzić do ogrodzenia z zewnątrz, a także być wystarczająca do przejścia między nimi człowieka, który np. będzie musiał dokonać co pewien czas przeglądu ogrodzenia i ewentualnie jego niezbędnych napraw.

Ponadto, określenie „na stałe związane z podłożem” oznacza tylko tyle, że ogrodzenie musi być na stałe umieszczone w podłożu np. poprzez słupki, filary. Siatka powinna być wkopana w ziemię lub możemy zastosować podmurówkę, krawężnik pomiędzy ogrodzeniem a podłożem w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem się dzików lub np. psów pod ogrodzeniem.

12. Zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.

Udowodniono, że przywożenie tusz dzików, trofeów, fragmentów (nawet kości) zwłok dzików lub sprzętu używanego w lesie, szczególnie podczas polowań lub prac leśnych, może być przyczyną przeniesienia wirusa ASF do gospodarstwa i zanieczyszczenia jego terenu wirusem. Dlatego unikamy przynoszenia do gospodarstwa, w którym utrzymujemy świnie tych rzeczy, a jeśli chodzi o sprzęt, przedmioty i urządzenia, to dopiero po oczyszczeniu i dezynfekcji.

13. Zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Zastosowanie tej profilaktyki powinno być odnotowane w rejestrze wejść osób do gospodarstwa.

14. Zakaz wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

Słoma na ściółkę zebrana w obszarach gdzie występuje ASF (obszar objęty ograniczeniami - strefa czerwona i obszar zagrożenia - strefa niebieska) stanowić może źródło zakażenia świń wirusem ASF. Dlatego unikamy stosowania słomy z tych terenów jako ściółki dla świń. Może być stosowana dla innych zwierząt niż świnie lub po odpowiedniej obróbce i zabezpieczonym przechowaniu na terenach gdzie ją zebrano.

15. Zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom.

Nie wolno nam podawać świniom świeżej paszy (zielonej) zebranej w strefach gdzie występuje ASF (obszar objęty ograniczeniami - strefa czerwona i obszar zagrożenia – strefa niebieska). Najlepiej w ogóle zrezygnować z karmienia świń zielonką. Natomiast zboże zebrane w jakimkolwiek miejscu w Polsce i po odpowiednim wysuszeniu i przechowaniu uznaje się za całkowicie bezpieczne przy karmieniu świń.


05.03.2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje numery telefonów firm sprzedających środki i  maty dezynfekcyjne:

1. "DAR - KO" Usługi Sanitarne Dariusz Kornecki
Tel. 602 132 209

2. Bigfarm Serwis Sp. z o.o.
Tel. 530 668 155
83 371 68 98

3. Lenkon
Tel. 600 240 597

4. Lines Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo handlowe
Tel. 570 914 841

5. Chemivet
Tel. 89 647 86 71

6. J. Chodacki, A. Misztal „MEDICA” Sp. jawna
Tel. 76 844 40 08

   
   
   
   
   
   
   

21.02.2018


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. w związku z rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r., poz. 360, informuje że poza obszarami ochronnymi, objętymi ograniczeniami oraz zagrożenia na terytorium RP, czyli również na terenie powiatu średzkiego obowiązują następujące środki podejmowane w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń:

1)      Nakazuje się:

a)      Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

b)   Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,

c)      Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,

d)     Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

e)      Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

f)    Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rak oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

g)      Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń,

h)    Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,

i)    Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m,
a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

j)    Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

k)    Zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej              co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń
w gospodarstwie w systemie otwartym;

 

2)      Zakazuje się:

a)    Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,

b)     Wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich  72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 28 lutego 2018 r.


08.02.2018
      Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Środzie Wlkp.  przypomina, że  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  21  października 2010 w  sprawie  wymagań  weterynaryjnych  przy  produkcji mięsa przeznaczonego  na  użytek  własny  /Dz. U nr 207, poz. 1370/ posiadacz  zwierząt, mający zamiar  dokonać ich  uboju, ma  obowiązek  złożenia  pisemnej informacji w przypadku cieląt do 6 m–ca życia, owiec lub kóz oraz pisemnej lub telefonicznej informacji w przypadku świń do Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  właściwego  terytorialnie o zamiarze  dokonania  takiego  uboju.

 

Zgłoszenie  o  zamiarze  dokonania  uboju /informacja  do  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii w Środzie Wlkp./ musi  nastąpić  co najmniej  na  24  godziny  przed  dokonaniem uboju w/w zwierząt.  

 

Jeżeli  ubój  ma  być  dokonany:

1.     na  terenie gospodarstwa, w  którym zwierzęta  były  utrzymywane – informacje  do  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  przesyła  posiadacz  zwierząt,

2.     w  gospodarstwie  innym niż  gospodarstwo w  którym  zwierzęta były utrzymywane – informacje przesyła  podmiot  prowadzący to  gospodarstwo.

Podmiot, który  dokonuje uboju  zwierząt  pochodzących  z  innych  gospodarstw  musi  zgłosić  się  do  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  w  Środzie Wlkp.  w  celu  rejestracji swojej działalności.

 

Produkcja  mięsa  na  użytek  własny  oznacza, że  mięso  pochodzące  z  uboju  zwierząt  nie  może  być   wprowadzane  na  rynek tzn. nie  może  znaleźć  się  w  handlu  detalicznym  np. sklepy.

 

W  przypadku uboju  cieląt  do  szóstego  miesiąca  życia, owiec  i  kóz, informacja  do  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  musi  być  przekazana  w  formie  pisemnego  powiadomienia wraz  z oświadczeniem  o zagospodarowaniu  na  koszt  właściciela  materiału  szczególnego  ryzyka tzw. SRM – tzn.

-  u cieląt  w  wieku do 6  m-ca życia jelit /od  dwunastnicy do  odbytnicy/ krezki, migdałków

-  u owiec i kóz  do 12–go miesiąca życia /jelito biodrowe, śledziona/

- u owiec i kóz powyżej 12–go miesiąca życia rdzeń kręgowy, czaszka łącznie z mózgiem, gałki oczne, migdałki, jelito biodrowe, śledziona.

 

Poświadczenie  odbioru  SRM przez  zakład  utylizacyjny wraz  z dokumentem handlowym  fakturą lub  rachunkiem musi być  dostarczone do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp., ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wlkp.

Postępowanie  z  materiałem szczególnego  ryzyka  związane  jest  z  zagrożeniem  BSE .

 

W przypadku  uboju  świń posiadacz zwierzęcia informuje o zamiarze dokonania  takiego uboju Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wlkp. a następnie zgłasza ubitą sztukę do  urzędowego lekarza weterynarii w  danym  obwodzie i przedstawia  do  badania   poubojowego /całościowego/  i/lub do badania tylko  na  obecność włośni.

 

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Środzie Wlkp. przypomina  o  wynikających z obowiązujących  przepisów  prawnych  sankcjach  karnych w  przypadku  nie przestrzegania  przepisów w/w rozporządzenia. Niewykonanie  obowiązków  ciążących  na  posiadaczach  zwierząt (informacja o zgłoszeniu uboju, badanie mięsa) powoduje  konieczność nałożenia  kary  pieniężnej  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi z  dnia  26  maja  2010 r. w  sprawie  wysokości  kar  pieniężnych   za  naruszenie  przepisów  o  produktach  pochodzenia  zwierzęcego (Dz. U z 2010 r., nr 93, poz. 600, pkt. 34)  lub  w  przypadku  wykroczenia  określonego  w art. 118 ustawy  z  dnia  20 maja 1971 r. (Dz. U. z 1971 r., Nr 12, poz. 114) Kodeks wykroczeń, złożenie  zawiadomienia  do  organów  ścigania.    

 

W związku z powyższym Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Środzie Wlkp.  zwraca się z prośbą o przekazanie powyższej informacji do  rozpowszechnienia  wśród  sołtysów  oraz  hodowców  zwierząt  gospodarskich  mających  zamiar  dokonać  uboju  zwierząt  w  celu  pozyskania  mięsa  na  użytek  własny  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty  na  danym  terenie.

 

Wzór powiadomienia do pobrania na stronie: http://www.piwsrodawlkp.pl/druki-2.html lub w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.


01.02.2018
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. informuje, że dokument procedura pobierania i przesyłania próbek do laboratoryjnych badań diagnostycznych w kierunku afrykańskiego pomoru świń  dostępny jest na stronie internetowej PIW - PIB Puławy pod linkiem: 
www.piwet.pulawy.pl/lims-files/wn.file/wn.file.00001700.1c1cebfb3283ea55b42b112ba655750b86443fe5.pdf
31.01.2018
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że od 1 stycznia do 27 stycznia 2019 roku potwierdzono 232 przypadki ASF u dzików.
W styczniu zostało wyznaczone 1-sze ognisko w 2019 roku ASF u świń ( woj. Warmińsko-mazurskie).
19.01.2018
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej przekazuje ulotkę dotyczącą antybiotykooporności.

antybiotykooporność.pdf
11.12.2017
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. przekazuje ulotkę z wytycznymi dotyczącymi postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika.

ulotka - znalezienie padłego dzika.docx
08.12.2017
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. przypomina o zblizającym się terminie dostarczenia przez posiadaczy zwierząt gospodarskich spisów stad za rok 2017 do biura powiatowego ARiMR.

ulotka_spisy_2017.pdf
15.11.2017
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 16 ustawy 

o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz.1077 z późn. zm.) ogłasza nabór na prace zlecone: LEKARZ WETERYNARII, TECHNIK WETERYNARII niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na rok budżetowy 2018 w ramach wyznaczenia.


20.10.2017

        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 r. zainteresowani hodowcy bydła, mogą rozpocząć realizację dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy / otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD).

Program będzie realizowany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła (Dz.U. poz. 1722).

Program został opracowany na wniosek Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Sposób przystąpienia do programu:

posiadacz bydła chęć uczestnictwa w programie zgłasza lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem. Lekarz weterynarii opiekujący się stadem przekazuje tę informację dopowiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca siedziby stada. Powiatowy lekarzweterynarii dokonuje wpisu doewidencjistad objętych programem w danym powiecie, a hodowca realizuje program. Nowe stada mogą być zgłaszane do programu pod koniec każdego roku kalendarzowego tak, aby w nowym roku kalendarzowym mogły przystąpić one do realizacji programu.

W związku z tym zainteresowani przystąpieniem do programu z dniem 1 stycznia 2018r. hodowcybydła, powinni postarać się, aby lekarzeweterynarii opiekujący się ich stadem, zgłosilichęć uczestnictwa powiatowemu lekarzowi weterynarii,jeszcze w bieżącym roku.

Zgłoszenie po 1 stycznia 2018r. spowoduje, że przystąpienie do programu będzie możliwe od 1 stycznia 2019r.

Przystąpienie do programu jest dobrowolne.

Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek i badań laboratoryjnych próbek oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, ponoszą posiadacze zwierząt, którzy uczestniczą w programie.

Realizację programu zaplanowano na kolejnych 5 lat kalendarzowych, począwszy od 1 stycznia 2018 r.

Za prawidłową realizację programu odpowiada posiadacz bydła, którego stado zostało objęte programem.

Hodowca, który zrealizuje program otrzyma decyzje powiatowego lekarza weterynarii o uznaniu jego stada za wolne od powyższych chorób.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, w tym zasady prowadzenia badań laboratoryjnych i zwalczania choroby w stadzie są zawarte w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1722).


07.09.2017

            Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. w związku ze zbliżającym się okresem jesienno – zimowym i liczną migracją dzikich ptaków, zwraca się z prośbą o podjęcie odpowiednich działań mających na celu przygotowanie gospodarstw do zabezpieczenia przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków.

Doświadczenia zebrane w trakcie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków pokazują, że najlepszą i najtańszą w wymiarze globalnym metodą zabezpieczania gospodarstw jest właściwa prewencja poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracyjnych.

         W ramach podjętych działań hodowcy drobiu, stosowanie do specyfiki gospodarstwa, powinni już teraz pomyśleć o:

- zabezpieczeniu słomy, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywanie w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszenie, itp.);

- regularnym przeglądzie wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;

Eliminacji wszelkich możliwych do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych);

- w miarę możliwości powstrzymywanie się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne) oraz zabezpieczeniu istniejących przed dostępem dzikiego ptactwa;

- powstrzymaniu się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (karmniki);

- jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują drzewa owocowe, jak najczęstszym usuwaniu opadłych owoców.

         Ponad to w przypadku gdy do gospodarstwa mają dostęp osoby polujące na dzikie ptactwo, należy je uświadomić, aby wszelka obróbka upolowanych zwierząt odbywała się w bezpiecznej odległości            od zabudowań hodowlanych, a wszelki sprzęt i odzież zostały poddane właściwym zabiegom higienicznym.


07.08.2017
 Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.03.2017r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r. dla pracowników urzędów administracji rządowej Powiatowy Inspektorat Weterynarii informuje, że dzień 14.08.2017r. jest dniem wolnym od pracy a dzień 09.09.2017r. jest dniem pracy.
10.07.2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 05 lipca 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
przypomina o stosowaniu następujących zasad bioasekuracji:

1.       1. Utrzymywanie świń w gospodarstwie:

a)      w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami oraz ze zwierzętami domowymi,

b)      w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;

2.       2. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:

a)      wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1m,

b)      wjazdami do gospodarstwa, którym są utrzymywane świnie i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość – nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa,

a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

3.       3. Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;

4.       4. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;

5.       5. Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności;

6.       6. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.


03.07.2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt za rok 2016r.

raport z wizytacji schroniska za 2016r..pdf
26.06.2017
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej przekazuje informację dotyczącą występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Na dzień 26 czerwca 2017r. u świń domowych stwierdzono 38 ognisko od początku występowania ASF w Polsce ( tj. od 17 lutego 2014r.), a 15 w roku bieżącym ( www.wetgiw.gov.pl/694---kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci---komunikat-prasowy-dotyczacy-wyznaczenia-trzydziestego-osmego-ogniska-afrykanskiego-pomoru-swin-w-polsce ). Natomiast u dzików stwierdzono 362 przypadek od początku występowania ASF w Polsce ( tj. od 17 lutego 2014r.), a 199 w roku bieżącym ( www.wetgiw.gov.pl/694---kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci---komunikat-glownego-lekarza-weterynarii-w-sprawie-wystapienia-347-348-349-350-351-352-353 ).
21.06.2017
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, informuje że informacje o aktualnej sytuacji dotyczącej występowania ASF u świń i dzików w Polsce znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii - www.wetgiw.gov.pl
08.06.2017
Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.03.2017r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r. dla pracowników urzędów administracji rządowej Powiatowy Inspektorat Weterynarii informuje, że dzień 16.06.2017r. jest dniem wolnym od pracy a dzień 24.06.2017r. jest dniem pracy.
11.05.2017
STARSZY INSPEKTOR WETERYNARYJNY DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Treść naboru

Miejsce wykonywania pracy: Środa Wielkopolska (powiat średzki)

Termin składania dokumentów: 22.05.2017 r.
28.04.2017
Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.03.2017r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r. dla pracowników urzędów administracji rządowej Powiatowy Inspektorat Weterynarii informuje, że dzień 02.05.2017r. jest dniem wolnym od pracy a dzień 13.05.2017r. jest dniem pracy.
26.04.2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz. 1077 z późn. zm.) ogłasza dodatkowy nabór na prace zlecone: TECHNIK WETERYNARII– ZLECENIOBIORCA w ramach realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na rok budżetowy 2017.

06.04.2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. informuje, że dnia 5 kwietnia 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Przedmiotowe rozporządzenie uchyla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091), które nakładało m. in. nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2017 r.      

Informuję również, że Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przygotował zgodnie z wymaganiami nowego rozporządzenia przykład „Informacji z codziennych przeglądów stada drobiu", które zobowiązani są prowadzić w sposób udokumentowany posiadacze drobiu utrzymujący drób w sposób przyzagrodowy (załącznik nr 1).

Zał. nr 1 - Informacje z codziennych przeglądów stada drobiu.docx

 

06.04.2017
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp., informuje że od dnia dzisiejszego, tj. 6 kwietnia 2017r. obowiązuje Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Poz.722).

Rozp. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.pdf

16.03.2017
STARSZY INSPEKTOR WETERYNARYJNY DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Treść naboru.pdf

Miejsce wykonywania pracy: Środa Wielkopolska (powiat średzki)

Termin składania dokumentów: 31.03.2017 r.

08.02.2017
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. zaleca hodowcom drobiu utrzymującym drób na ściółce przestrzeganie następujących zasad postępowania przy utrzymywaniu ptaków:
- słoma przeznaczona na ściółkę dla drobiu nie może zawierać w swoim składzie wierzchniej warstwy lub zewnętrznych balotów z odkrytych stogów słomy, ponieważ warstwa zewnętrzna stogu może być zanieczyszczona pomiotem ptaków dzikich zakażonych HPAI,

- wskazane jest wykorzystywanie na ściółkę słomy magazynowanej wcześniej co najmniej ostatnie 3 miesiące w pomieszczeniach (stodoła, magazyn) lub pod przykryciem (wiata, plandeka),

- w przypadku zakupu słomy przez hodowcę od innej osoby zalecam aby hodowca uczestniczył w załadunku i odbiorze słomy z miejsca dostawy, aby wykluczyć załadunek wierzchnich warstw słomy pochodzącej  z odkrytych stogów,

- w przypadku korzystania przez hodowcę drobiu z usług firm/osób wykonujących zabiegi na fermach drobiu (grupy obcinające pazury u kaczek, grupy wyłapujące drób i wykonujące załadunek na środki transportu) – należy każdorazowo sprawdzać czy osoby te przestrzegają zasad bioasekuracji przy wejściu i wyjściu z pomieszczeń w których utrzymuje się drób (jednorazowa odzież ochronna, środki dezynfekcyjne, czysty i zdezynfekowany sprzęt używany przez te osoby na fermie np. obcinacze, skrzynki, itp.). Zaleca się by hodowca drobiu każdorazowo sprawdzał te osoby przed ich wejściem na teren kurnika oraz przy opuszczaniu kurnika.

26.01.2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. przypomina o obowiązkach rolników hodujących drób i inne ptaki wynikających z rozporządzenia zamieszczonego poniżej na naszej stronie internetowej Rozporządzenie MRiRW z 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Jednocześnie informuje że zgodnie z art. 85aa ust. 1 pkt 24 ustawy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt obowiązują sankcje pieniężne - m. in. za nieprzestrzeganie:
- nakazu odosobnienia drobiu i innych ptaków;
- zakazu pojenia ich wodą ze zbiorników do których mają dostęp inne dzikie ptaki;
- nakazu wykluczającego dostęp do w/w zbiorników;
- nakazu zabezpieczenia paszy i wody przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;
- nakazu zgłaszania do PLW miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki;
- nakazu wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób. 


29.12.2016
 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp., informuje że został utworzony adres e-mail przeznaczony do komunikacji w zakresie grypy ptaków: grypaptakow@piwsrodawlkp.pl 
22.12.2016
 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. informuje, że na dzień 21 grudnia 2016 r. potwierdzono 8 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8.
Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,w szczególności:
1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je
w budynkach, w których są utrzymywane;
2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
w których utrzymywany jest drób
Niezwłocznie zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu. 
Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu
Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.
05.12.2016
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej w związku z występowaniem wysoko zjadliwej grypy ptaków zaleca aby wszyscy hodowcy drobiu, w szczególności posiadający gospodarstwa położone w pobliżu zbiorników wodnych zachowali szczególną ostrożność i stosowali odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw, w tym:
- zabezpieczali paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmili drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- stosowali w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne.

Ponadto, przypomina, że hodowcy powinni zgłosić do odpowiednich osób i instytucji (lekarze weterynarii prywatnej praktyki, urzędowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia chorób zakaźnych drobiu, w tym przypadki znacznej liczby nagłych padnięć ptaków.


18.11.2016
      Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje najbliższe punkty oferujące maty i środki dezynfekcyjne:

1. PHU Multi - VET Paweł Sarnowski
ul. Staszica 2A
63-100 Śrem
tel. 61 283 56 49

2. PHU Kaja S.C. Jacek Radziejewski Marcin Czajka
ul. Długa 18
63-100 Zbrudzewo
tel. 512 248 7323.

3. Firma M - TECH
os. S. Batorego 18/25
60-687 Poznań
Przedstawiciel: Pan Przemysław Gnaciński tel. 601 971 081

4. Krzysztof Waligóra Weterynaria S.C.
ul. Sucharskiego 27
63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 285 31 50

Dezynfekcję kompleksową może przeprowadzić firma:
"DAR - KO" Usługi Sanitarne Dariusz Kornecki
ul. Kosynierów 48
63-000 Środa Wlkp.
tel. 602 132 209

17.11.2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. informuje o  kolejnych ogniskach ptasiej grypy na terenie Europy:

- wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu (HPAI) na Węgrzech (19.10.2016 r.), w Polsce (05.11.2016r.), w Niemczech (08.11.2016r.), w Chorwacji (.09.11.2016 r.). We wszystkich  przypadkach stwierdzono ten sam podtyp H5N8, u ptactwa dzikiego.

 - nisko zjadliwej grypy ptaków (LPAI) w Holandii (27.10.2016 r.) w gospodarstwie komercyjnym.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. przypomina i informuje:

Ø istnieje możliwość przeniesienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków na fermy drobiu za pośrednictwem osób, pojazdów lub sprzętu związanego z jego utrzymywaniem,

Ø należy zabezpieczyć obiekty na fermach przed dostępem dzikich ptaków, tak aby nie miały one kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą,

Ø zachować szczególną ostrożność i wzmożony nadzór właścicielski na fermach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych,

Ø zaopatrzyć gospodarstwo w maty dezynfekcyjne oraz środki dezynfekcyjne,

Ø należy niezwłocznie poinformowaćPowiatowego Lekarza Weterynarii o zaobserwowaniu u drobiu niepokojących objawów, mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej,

Ø zgłaszać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Środzie Wlkp. zamiar przywozu drobiu w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego, z 24 – godzinnym wyprzedzeniem,

Ø bezwzględnie przestrzegać zakazu wprowadzania na fermy osób nieupoważnionych.

14.11.2016
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 16 ustawy 

o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz.1077 z późn. zm.) ogłasza nabór na prace zlecone: LEKARZ WETERYNARII, TECHNIK WETERYNARII niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na rok budżetowy 2017 w ramach wyznaczenia.

03.11.2016

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 27 października 2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1770), od dnia 4 listopada 2016 r. (piątek) włącznie, wszystkie przesyłki świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.

02.11.2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz. 1077 z późn. zm.) ogłasza dodatkowy nabór na prace zlecone: TECHNIK WETERYNARII– ZLECENIOBIORCA w ramach realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na rok budżetowy 2016

19.10.2016
 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, ze na stronie PIW - PIB Puławy w zakładce "Afrykański pomór świń" http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/index_b.php?strona=zawar_13 oraz na https://www.youtube.com/watch?v=F-MMSD7CCC4 dostępny jest film edukacyjny pt. "Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą".
28.09.2016
 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz. 1077 z późn.zm.) ogłasza dodatkowy nabór na prace zlecone: URZĘDOWY LEKARZ WETERYNARII - ZLECENIOBIORCA (2 osoby) w ramach realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na rok budżetowy 2016.
10.08.2016
Gmina Dominowo:
11.08.2016 r. (czwartek) godz. 9:00
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Centralna 10

Gmina Krzykosy:
16.08.2016 r. (wtorek) godz. 10:00
sala posiedzeń Urzędu Gminy, ul. Główna 37

Gmina Środa Wlkp.:
17.08.2016 r. (środa) godz. 10:00
Restauracja Turystyczna u Moniki, ul. Sportowa 2

Gmina Nowe Miasto nad Wartą:
16.08.2016 r. (wtorek) godz. 13:00
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 8a

Gmina Zaniemyśl:
17.08.2016 r. (środa) godz. 13:00
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Sienkiewicza 3
08.08.2016
 Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny - obowiązek składania pisemnej informacji o zamiarze dokonania uboju.
20.06.2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt za rok 2015r.

raport z wizytacji schroniska za 2015.pdf
13.05.2016
27.05.2016 - dzien wolny od pracy
04.06.2016 - dzień pracy
20.11.2015
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2010 Nr 112 poz.744 z późn.zm.) ogłasza nabór na prace zlecone dla lekarzy weterynarii i techników weterynarii na rok budżetowy 2016.
16.11.2015
 
02.06.2015

Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt za rok 2014r.

raport z wizytacji schroniska za 2014.pdf
04.03.2015
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2010 Nr 112 poz.744) ogłasza dodatkowy nabór na prace zlecone dla lekarzy weterynarii na rok budżetowy 2015 (2 osoby).
09.01.2015
STARSZY INSPEKTOR WETERYNARYJNY DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
02.12.2014
STARSZY INSPEKTOR WETERYNARYJNY DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
24.11.2014
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2010 Nr 112 poz.744) ogłasza nabór na prace zlecone dla lekarzy weterynarii i techników weterynarii na rok budżetowy 2015.
07.11.2014
STARSZY INSPEKTOR WETERYNARYJNY DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
28.07.2014
MATERIAŁY INFORMACYJNE W SPRAWIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ.
18.04.2014
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ POSZUKUJE KANDYDATÓW NA PRACE ZLECONE - POBIERANIE KRWI U ŚWIŃ W KIERUNKU CHOROBY AUJESZK'EGO (...)
20.02.2014
MATERIAŁY INFORMACYJNE W SPRAWIE ASF - WAŻNE !
10.02.2014
Rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (cielęta do 6 m-c życia, owce, kozy).
16.10.2013
Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią (...)
31.07.2013
Ulotka dotycząca odpowiedzialnego stosowania antybiotyków u zwierząt ...
25.06.2013

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp., zgodnie z poleceniem Głównego Lekarza Weterynarii, w związku z potwierdzeniem wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Białorusi informuje:

11.04.2013
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie - woj. wielkopolskie.
15.03.2013

W imieniu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Poznaniu zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe dla naszego Kolegi lek. wet. Macieja Grząślewicza.

25.02.2013

Informacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dla właścicieli stad trzody chlewnej, dotycząca realizacji Programu zwalczania choroby Aujeszkyego na terenie woj. wielkopolskiego.

24.04.2012
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie - woj. wielkopolskie.
20.04.2012
Ulotka Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie nielegalnego stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.
10.04.2012
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzą w życie przepisy § 19 ust. 5 (obowiązujące dla gospodarstw utrzymujących 10 lub więcej loch) oraz przepisy § 24 ust. 3 pkt 4 i 5 oraz ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (...)
26.03.2012

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z ust. 1a art.42 ustawy z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2008r Nr 213 poz. 1342 wraz z późn. zm.) (...)

Kontakt z nami

Nasz adres:

ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wlkp.

Kontakt z nami:
tel./fax: (61) 285 34 76, (61) 285 86 93

e-mail: piwsroda@wiw.poznan.pl

 

 

 

www.piwsrodawlkp.pl