Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
2024,  Wyznaczenia

Wyznaczenia 2024

Data ukazania się ogłoszenia: 07.06.2024

OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j.: Dz.U. 2024 r. poz. 12 z późn. zm)

Ogłasza nabór na kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

na okres do 31.12.2024r.

Rodzaj czynności:

Czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:

 1. Czynności pomocnicze przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, obejmujące:

a)czynności określone w art. 18 ust. 2 i 4 rozporządzenia 2017/625:

  • sprawdzenie, podczas badania przedubojowego, czy zwierzęta nie są zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów choroby,
  • pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt,
  • rutynowe badanie poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny mięsa,
  • znakowanie mięsa

w zakładzie:

 • HAND MIĘS Polowczyk Sp. z o.o. Miąskowo;

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie techniczne weterynaryjne lub wyższe weterynaryjne (dla osób wykonujących czynności pomocnicze);
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B;
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel;
 • zdolności organizacyjne, komunikatywność, obowiązkowość;
 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych;
 • posiadanie kwalifikacji:

a) w przypadku zgłoszeń do wyznaczenia w zakresie czynności o charakterze pomocniczym przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, zgodnie z rozdziałem II załącznika I Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • dokumenty potwierdzające odbycia 3 – miesięcznej praktyki w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa;
 • oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: technik weterynarii;
 • aktualna zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • aktualne badania okulistyczne;
 • zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP;
 • kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L Nr 95, str. 1);
 • aktualne zaświadczenia od pracodawcy, od innego zleceniodawcy lub zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 • oświadczenie o braku konfliktu interesów;
 • prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. 1

prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy zlecenia – zał. 2.

 

Osoby, które były wyznaczone w latach ubiegłych i złożyły kopie wymaganych  dokumentów i nadal są aktualne, nie muszą składać ich ponownie.

 

Osoby zainteresowane powinny złożyć dokumenty w terminie do:

30.06.2024r. do godz. 15:00 w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp. lub pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Środzie Wielkopolskiej

ul. Kosynierów 48

63-000 Środa Wlkp.

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia.  Postepowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia toczy się z urzędu wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wlkp. określająca rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WYZNACZENIA 2024r.

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

 

Załączniki:

Oświadczenie – dla osób wyznaczonych(dot konfliktu) 07.06.2024

Oświadczenie forma działalności ULW do zgłoszenia 07.06.2024

Oświadczenie karalność 07.06.2024

Zał. 1 Oświadczenie zleceniobiorcy 07.06.2024

Zał. 2 zgłoszenie wstępnej gotowości 07.06.2024

 

 

 

 

Skip to content Click to listen highlighted text!