Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
2020

Wyznaczenia 2020 – tech. wet.

Data ukazania się ogłoszenia: 05.10.2020

OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

na okres do 31.12.2020r.

 

 

Rodzaj czynności:

 

 

1.               Czynności pomocnicze przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, obejmujące:

·      Sprawdzenie, podczas badania przedubojowego, czy zwierzęta nie są zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów choroby,

·      Pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt

·      Rutynowe badanie poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny mięsa,

·      Znakowanie mięsa

w zakładzie:

·         HAND MIĘS Polowczyk Sp. z o.o. Miąskowo;

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie techniczne weterynaryjne lub wyższe weterynaryjne
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel;
 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych;
 • posiadane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 89 poz. 860 ze zm.)

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • dokumenty potwierdzające odbycia 3 – miesięcznej praktyki w rzeźni wskazanej przez wojewódzkiego lekarza weterynarii
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy;
 • aktualna zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • aktualne badania okulistyczne;
 • zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP;
 • aktualne zaświadczenia od pracodawcy, od innego zleceniodawcy lub zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 • prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. 1
 • prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy zlecenia – zał. 2.

Osoby, które były wyznaczone w latach ubiegłych i złożyły kopie wymaganych dokumentów i nadal są aktualne, nie muszą składać ich ponownie.

 

 

Osoby zainteresowane powinny złożyć dokumenty w terminie do:

 

16.10.2020r. do godz. 15:00 w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp. lub pod adresem:

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Środzie Wielkopolskiej

ul. Kosynierów 48

63-000 Środa Wlkp.

 

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia.

 

Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wlkp. określająca rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WYZNACZENIA 2020.

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Załączniki:

Oświadczenie karalność

Zał. 1 Oświadczenie zleceniobiorcy

Zał. 2 czynności pomocnicze

Skip to content Click to listen highlighted text!