Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
2019

WYZNACZENIA 2019 – BIOASEKURACJA

Data ukazania się ogłoszenia: 24.05.2019

OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

w 2019 roku

Rodzaj czynności:

1.   Przeprowadzenia kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji na terenie powiatu średzkiego

 

 

Wymagane jest spełnienie następujących warunków od osób ubiegających się o wyznaczenie:

 • wykształcenie wyższe weterynaryjne
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B;
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel;
 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia od osób ubiegających się o wyznaczenie:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;*
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

·         życiorys i list motywacyjny;*

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii;
 • aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;*
 • aktualne zaświadczenia od pracodawcy, od innego zleceniodawcy lub zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 • prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. 1
 • prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy zlecenia – zał. 2

Uwaga!

Z uwagi na brak środków na ubezpieczenia społeczne, należy posiadać inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, w wysokości co najmniej 2.250,00 zł brutto na
rok 2019.

 

Osoby zainteresowane powinny złożyć dokumenty w terminie do:

 

31.05.2019r. do godz. 15:00 w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp. lub pod adresem:

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej

 

ul. Kosynierów 48

63-000 Środa Wlkp.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

WYZNACZENIA 2019 – BIOASEKURACJA.

 

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia.

 

Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

* dotyczy osób nowozatrudnionych

 

Oświadczenie – karalność

Zał. nr 1 – Oświadczenie zleceniobiorcy

Zał. nr 2 – Podanie – bioasekuracja

Skip to content Click to listen highlighted text!