Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
Aktualności

WYZNACZENIA 2019

Data ukazania się ogłoszenia: 07.10.2019

OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

w 2019 roku

OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

w 2019 roku

 

Rodzaj czynności:

 1. Sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt.
 2. Badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia na terenie.
 3. Sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia.
 4. Pobieranie próbek do badań.
 5. Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

 

 

Wymagane jest spełnienie następujących warunków od osób ubiegających się o wyznaczenie:

 • wykształcenie wyższe weterynaryjne;
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B;
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel;
 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych.
 • posiadane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 89 poz. 860 ze zm.)

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia od osób ubiegających się o wyznaczenie:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • CV i list motywacyjny;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie rocznego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt (dotyczy osób nowozatrudnionych);
 • dokumenty potwierdzające miesięczną praktykę w powiatowym inspektoracie weterynarii (dotyczy osób nowozatrudnionych);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności;
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii;
 • zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 • aktualne zaświadczenia od pracodawcy, od innego zleceniodawcy lub zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 • prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. 1
 • prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy zlecenia – zał. 2

 

 

Uwaga!

Z uwagi na brak środków na ubezpieczenia społeczne, należy posiadać inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, w wysokości co najmniej 2.250,00 zł brutto na
rok 2019.

 

 

 

Osoby zainteresowane powinny złożyć dokumenty w terminie do:

 

21.10.2019r. do godz. 15:00 w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp. lub pod adresem:

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej

ul. Kosynierów 48

63-000 Środa Wlkp.

 

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia.

 

Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Załączniki:

Oswiadczenie karalnosc 07.10.2019

Zał. 1 Oświadczenie zleceniobiorcy 07.10.2019

Zal. 2 Podanie o wyznaczenie 07.10.2019

 

Skip to content Click to listen highlighted text!