Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
2018

Wyznaczenia 2018

Data ukazania się ogłoszenia: 15.11.2017 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 16 ustawy
o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz.1077 z późn. zm.)

ogłasza nabór na prace zlecone:

 

LEKARZ WETERYNARII, TECHNIK WETERYNARII

niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej

do realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na rok budżetowy 2018 w ramach wyznaczenia

Rodzaje czynności :

  1. Szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze;
  2. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu, sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami i konkursami zwierząt;
  3. Badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
  4. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
  5. Badanie mięsa zwierząt łownych;
  6. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia;
  7. Sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;
  8. Pobieranie prób do badań;
  9. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni w Laboratoriach Wytrawiania Mięsa;
  10. Czynności pomocnicze:

a)      przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań rozpoznawczych mających na celu poskramianie świń, wykonywanych w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 1855 z późn. zm.);

b)      przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa.

 

Miejsce wykonywania pracy:

teren powiatu średzkiego (zgodnie z wyznaczeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej)

 

Wymagania konieczne:

a)     wykształcenie wyższe weterynaryjne

b)    wykształcenie techniczne weterynaryjne lub wyższe weterynaryjne (dla osób wykonujących czynności pomocnicze);

c)     posiadanie prawa jazdy kategorii B;

d)    komunikatywność;

e)     obowiązkowość;

f)      umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows ;

g)     znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

b)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

c)      CV i list motywacyjny;

d)     zaświadczenie o ukończonej 3 – miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa – (dotyczy osób nowo przyjętych);

e)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

f)       oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;

g)      aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: technik weterynarii lub lekarz weterynarii;

h)      aktualna książeczka zdrowia/zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;

i)        aktualne badania okulistyczne;

j)        aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP;

k)      aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;

l)       aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej albo od pracodawcy lub innego zleceniodawcy o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę lub innej umowy zlecenia

m)    prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy

n)     prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy zlecenia.

Osoby zainteresowane powinny złożyć dokumenty w terminie do:

30.11.2017r. do godz. 15:00

pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Środzie Wielkopolskiej

ul. Kosynierów 48

63-000 Środa Wlkp.

Osoba kontaktowa: lek. wet. Dariusz Karczewski

tel. kontaktowy: 61 285 34 76

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WYZNACZENIA 2018.

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

DRUKI:

załącznik nr 1 oświadczenie zleceniobiorcy 2018

załącznik nr 2 do ogłoszenia podanie 2018

załącznik nr 3 – czynności pomocnicze 2018

oświadczenie 2018

oświadczenie zatrudnienie na terenie inego powiatu 2018

oświadczenie dot. obywatelstwa 2018

Skip to content Click to listen highlighted text!