Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
Aktualności

WYZNACZENIA 2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 16 ustawy  o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz.1077 z późn. zm.) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia.

 Data ukazania się ogłoszenia: 17.04.2018 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 16 ustawy
o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz.1077 z późn. zm.)

ogłasza nabór na kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

Rodzaj czynności :

 1. Przeprowadzenia kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji.

 

Miejsce wykonywania pracy:

na terenie powiatu Środa Wlkp.

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe weterynaryjne.
 2. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 3. Zdolności organizacyjne, komunikatywność, obowiązkowość.
 4. Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.
 5. Znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych.

 

Posiadane kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 22 kwietnia 2004 roku, pozytywna ocena weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia;

 • W przypadku osób po raz pierwszy ubiegających się o wyznaczenie, zostanie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę merytoryczną,
 • W przypadku większej ilości osób na dane stanowisko pracy będzie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę merytoryczną, w celu dokonania wyboru osoby w najwyższym stopniu spełniającej wymagania pod względem zweryfikowanej wiedzy w celu zapewnienia właściwego wykonania zadań.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie.
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 4. Życiorys i list motywacyjny.
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji oraz późniejszego wyznaczenie do czynności weterynaryjnych w ramach umowy – zlecenia.
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.
 7. Aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku; lekarz weterynarii.
 8. Aktualna książeczka zdrowia oraz aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych.
 9. Aktualne badania okulistyczne.
 10. Aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP.
 11. Aktualne zaświadczenie od pracodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę) o otrzymywaniu wynagrodzenia brutto za m-c kalendarzowy, stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zdrowotne i Fundusz Pracy, które z dniem 01 stycznia 2018 r. wynosi 2100,00 zł.
 12. Zaświadczenie od innego zleceniodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach innej umowy – zlecenia) o kwocie otrzymywanego wynagrodzenia brutto za m-c kalendarzowy, stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, które z dniem 01 stycznia 2018 r. wynosi 2100,00 zł.
 13. Zaświadczenie (zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych składkach na ubezpieczenie społeczne o zdeklarowanej dobrowolnie, zwiększonej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, które z dniem 01 stycznia 2018 r. wynosi 2100,00 zł. Kwota ta będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Od tej podstawy będą naliczane także składki na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe (jeżeli osoba przystąpi do tego ubezpieczenia – dobrowolnie). W tym przypadku osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie miała również obowiązek opłacać składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, gdyż w przeliczeniu na okres miesiąca będą wynosiły one co najmniej 2100,00 zł.
 14.  Prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniodawcy.
 15.  Prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy.

 

Osoby zainteresowane zobowiązane są do złożenia w / w dokumentów do dnia 02.05.2018r.

pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Środzie Wielkopolskiej

ul. Kosynierów 48

63-000 Środa Wlkp.

Osoba kontaktowa: lek. wet. Dariusz Karczewski

tel. kontaktowy: 61 285 34 76

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

WYZNACZENIA 2018 – BIOASEKURACJA.

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

DRUKI:

oświadczenie dot. obywatalstwa 17.04

oswiadczenie_zatrudnienie_na_terenie_inego_powiatu 17.04

załącznik nr 1 oświadczenie zleceniobiorcy 17.04

załacznik nr 2 do ogłoszenia podanie 17.04

Skip to content Click to listen highlighted text!