Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
Aktualności

Wyznaczenia 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 16 ustawy  o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz.1077 z późn. zm.) ogłasza nabór na prace zlecone: LEKARZ WETERYNARII, TECHNIK WETERYNARII niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na rok budżetowy 2017 w ramach wyznaczenia.

Data ukazania się ogłoszenia: 14.11.2016 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 16 ustawy
o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz.1077 z późn. zm.)

 

ogłasza nabór na prace zlecone:

 

LEKARZ WETERYNARII, TECHNIK WETERYNARII

niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej

do realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na rok budżetowy 2017 w ramach wyznaczenia

 

Rodzaje czynności :

 1. Ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt:
 2. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu, sprzedaży zwierząt, targowiskami, wystawami, pokazami, konkursami zwierząt;
 3. Badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 4. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt  w trakcie uboju;
 5. Badanie mięsa zwierząt łownych;
 6. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia;
 7. Sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;
 8. Sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych;
 9. Pobieranie prób do badań monitoringowych;
 10. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni w Laboratoriach Wytrawiania Mięsa;
 11. Czynności pomocnicze:

a)     przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań rozpoznawczych mających na celu poskramianie świń, wykonywanych w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 1539 z późn. zm.);

b)     przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa.

Miejsce wykonywania pracy:

teren powiatu średzkiego (zgodnie z wyznaczeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej).

Wymagania konieczne:

a)    wykształcenie wyższe weterynaryjne

b)    wykształcenie techniczne weterynaryjne lub wyższe weterynaryjne (dla osób wykonujących czynności pomocnicze);

c)    posiadanie prawa jazdy kategorii B

d)    umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows

e)     znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

b)     kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

c)     CV i list motywacyjny;

d)   zaświadczenie o ukończonej 3 – miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność         w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii –   w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego               i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt         w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa – (dotyczy osób nowo przyjętych);

e)     oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych;

f)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;

g)   aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: technik weterynarii lub lekarz weterynarii;

h)     aktualna książeczka zdrowia/zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;

i)      aktualne badania okulistyczne;

j)      aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP;

k)     aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;

l)   aktualne zaświadczenia z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej albo od pracodawcy lub innego zleceniodawcy o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę lub innej umowy zlecenia;

m)   prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy

n)     prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy zlecenia.

 

Osoby zainteresowane powinny złożyć dokumenty w terminie do: 30.11.2016r. do godz. 15:00

pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Środzie Wielkopolskiej

ul. Kosynierów 48

63-000 Środa Wlkp.

Osoba kontaktowa: lek. wet. Dariusz Karczewski

tel. kontaktowy: 61 285 34 76

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WYZNACZENIA 2017.

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

 

DRUKI:
załącznik nr 3 – czynności pomocnicze.doc
załącznik nr 2 do ogłoszenia.doc
załącznik nr 1 oświadczenie zleceniobiorcy.doc
oswiadczenie_zatrudnienie_na_terenie_inego_powiatu.doc
oświadczenie.doc

Skip to content Click to listen highlighted text!