Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
Aktualności

WYZNACZENIA 2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2010 Nr 112 poz.744 z późn.zm.) ogłasza nabór na prace zlecone dla lekarzy weterynarii i techników weterynarii na rok budżetowy 2016.

 

 

ogłasza nabór na prace zlecone:

 

URZĘDOWY LEKARZ WETERYNARII, TECHNIK WETERYNARII – ZLECENIOBIORCA

w ramach realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na rok budżetowy 2016

Rodzaje czynności :

 1. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia na terenie powiatu średzkiego;
 2. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych w tym badania przedubojowego                i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 3. Badanie mięsa zwierząt łownych;
 4. Ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt;
 5. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni w Laboratoriach Wytrawiania Mięsa;
 6. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu, sprzedaży zwierząt, targowiskami, wystawami, pokazami, konkursami zwierząt;
 7. Sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem  oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;
 8. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia;
 9. Sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych;
 10. Pobieranie prób do badań monitoringowych;
 11. Czynności pomocnicze:

– przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań rozpoznawczych mających na celu

poskramianie świń, wykonywanych w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego

u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r.

Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.);

– przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa.

Miejsce wykonywania pracy:

teren powiatu średzkiego (zgodnie z wyznaczeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej)

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

lekarz weterynarii – wyższe weterynaryjne

technik weterynarii – wykształcenie techniczne weterynaryjne lub wyższe weterynaryjne (dla osób wykonujących czynności pomocnicze);

– znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

– kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

– CV i list motywacyjny;

– zaświadczenie o ukończonej 3 – miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa – dotyczy osób nowo przyjętych;

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

– oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;

– aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: technik weterynarii lub lekarz weterynarii;

– aktualna książeczka zdrowia/zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;

– aktualne badania okulistyczne;

– aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP;

– aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;

– aktualne zaświadczenia z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej albo od pracodawcy lub innego zleceniodawcy o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę lub innej umowy-zlecenia;

prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy*

Podanie skierowane do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej                   

o wyznaczenie na rok 2016 z proponowanym rodzajem wyznaczenia – zgodnie z ustawą              

z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2010 Nr 112 poz.744 z późn. zm.)*

 

*Druki  dostępne są w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 11.12.2015r. do godz. 15:00

pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Środzie Wielkopolskiej

ul. Kosynierów 48

63-000 Środa Wlkp.

Osoba kontaktowa: lek. wet. Dariusz Karczewski

tel. kontaktowy: 61 285 34 76

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WYZNACZENIA 2016.

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Skip to content Click to listen highlighted text!