Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
2015

WYZNACZENIA 2015

Data ukazania się ogłoszenia: 24.11.2014 r.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2010 Nr 112 poz.744)

 

ogłasza nabór na prace zlecone:

 

URZĘDOWY LEKARZ WETERYNARII – ZLECENIOBIORCA

w ramach realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na rok budżetowy 2015

 

Rodzaje czynności :

1. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia na terenie powiatu średzkiego;
2. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju (obwód rzeźniany i terenowy);
3. Badanie mięsa zwierząt łownych (obwód terenowy);
4. Ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt;
5. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni w Laboratoriach Wytrawiania Mięsa;
6. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu, sprzedaży zwierząt, targowiskami, wystawami, pokazami, konkursami zwierząt;
7. Sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;
8. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia;
9. Sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych;
10. Pobieranie prób do badań monitoringowych;
11. Czynności pomocnicze:
– przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań rozpoznawczych mających na celu poskramianie świń, wykonywanych
w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 213, poz. 1342
z późn. zm.);
– przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa.
Miejsce wykonywania pracy:

teren powiatu średzkiego (zgodnie z wyznaczeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej)

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe weterynaryjne (lekarz weterynarii)

– wykształcenie techniczne weterynaryjne lub wyższe weterynaryjne (dla osób wykonujących czynności pomocnicze);

– znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

– kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

– CV i list motywacyjny;

– zaświadczenie o ukończonej 3 – miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa – dotyczy osób nowo przyjętych;

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

– oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;

– aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: technik weterynarii lub lekarz weterynarii;

– aktualna książeczka zdrowia/zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;

– aktualne badania okulistyczne;

– aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP;

– aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;

– aktualne zaświadczenia z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej albo od pracodawcy lub innego zleceniodawcy o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę lub innej umowy – zlecenia;

prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy*

Podanie skierowane do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej  o wyznaczenie na rok 2015 z proponowanym rodzajem wyznaczenia – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2010 Nr 112 poz.744)*

 

*Druki  dostępne są w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Środzie Wielkopolskiej.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 12.12.2014r. do godz. 15:00

pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Środzie Wielkopolskiej

ul. Kosynierów 48

63-000 Środa Wlkp.

Osoba kontaktowa: lek. wet. Dariusz Karczewski

Tel. Kontaktowy: 61 285 34 76

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WYZNACZENIA 2015.

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Skip to content Click to listen highlighted text!