POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII

W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wielkopolska

Wyznaczenia

 
Data ukazania się ogłoszenia: 29.06.2021

OGŁOSZENIE
Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j.: Dz.U. 2021 r. poz. 306) 
 
Ogłasza nabór na kandydatów
 
do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia
na okres do 31.12.2021r.
 
 
 
Rodzaj czynności: 
1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt  w trakcie uboju, w następujących zakładach:
HAND MIĘS Polowczyk Sp. z o.o. Miąskowo;
AMG Mariusz Gunia Teodozewo zakład: Brzostek
2. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia, w następujących zakładach:
HAND MIĘS Polowczyk Sp. z o.o. Miąskowo;
AMG Mariusz Gunia Teodozewo zakład: Brzostek
3. Pobieranie prób do badań.
 
 
Wymagania konieczne:
wykształcenie wyższe weterynaryjne
umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel;
znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych;
posiadane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 89 poz. 860 ze zm.)
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
dokumenty potwierdzające odbycia 3 - miesięcznej praktyki w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa;
oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy
aktualna zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
aktualne badania okulistyczne;
zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP;
aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
aktualne zaświadczenia od pracodawcy, od innego zleceniodawcy lub zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. 1
prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy zlecenia – zał. 2. 
Osoby, które były wyznaczone w latach ubiegłych i złożyły kopie wymaganych  dokumentów i nadal są aktualne, nie muszą składać ich ponownie.
 
Osoby zainteresowane powinny złożyć dokumenty w terminie do: 
20.07.2021r. do godz. 15:00 w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp. lub pod adresem:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
w Środzie Wielkopolskiej
ul. Kosynierów 48
63-000 Środa Wlkp. 
Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia. 
Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia. 
Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wlkp. określająca rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania. 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WYZNACZENIA 2021.
 
W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu). 
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Załączniki:

Zał.1 - oświadczenie zleceniobiorcy 

Zał.2 - Podanie o wyznaczenie 

Oświadczenie - karalność

Kontakt z nami

Nasz adres:

ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wlkp.

Kontakt z nami:
tel./fax: (61) 285 34 76, (61) 285 86 93

e-mail: piwsroda@wiw.poznan.pl

 

 

 

www.piwsrodawlkp.pl