POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII

W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wielkopolska

WYZNACZENIA 2019

Data ukazania się ogłoszenia: 23.05.2019


OGŁOSZENIE

 

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

 

Ogłasza nabór na kandydatów

 

 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

w 2019 roku

Rodzaj czynności:

 1. Szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych:

a)    badanie bydła w kierunku gruźlicy bydła

·         na terenie: powiatu średzkiego

 

 

Wymagane jest spełnienie następujących warunków od osób ubiegających się o wyznaczenie:

 • wykształcenie wyższe weterynaryjne
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B;
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel ;
 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych.
 • posiadane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 89 poz. 860 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia od osób ubiegających się o wyznaczenie:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • CV i list motywacyjny;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie rocznego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt (dotyczy osób nowozatrudnionych);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii;
 • aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 • aktualne zaświadczenia od pracodawcy, od innego zleceniodawcy lub zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 • prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. 1
 • prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy zlecenia – zał. 2

Uwaga!

Z uwagi na brak środków na ubezpieczenia społeczne, należy posiadać inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, w wysokości co najmniej 2.250,00 zł brutto na
rok 2019.

 

Osoby zainteresowane powinny złożyć dokumenty w terminie do:

 

06.06.2019r. do godz. 15:00 w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp. lub pod adresem:

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

 

w Środzie Wielkopolskiej

 

ul. Kosynierów 48

 

63-000 Środa Wlkp.

 

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia.

 

Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

 

Oświadczenie karalność.docx

Zał. nr 1 - oświadczenie zleceniobiorcy.docx

Zał. nr 2 - podanie.doc

Kontakt z nami

Nasz adres:

ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wlkp.

Kontakt z nami:
tel./fax: (61) 285 34 76, (61) 285 86 93

e-mail: piwsroda@wiw.poznan.pl

 

 

 

www.piwsrodawlkp.pl