POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII

W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wielkopolska

WYZNACZENIA 2016

Data ukazania się ogłoszenia: 20.11.2015 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 16 ustawy
o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2010 Nr 112 poz.744 z późn. zm.)

 

ogłasza nabór na prace zlecone:

 

URZĘDOWY LEKARZ WETERYNARII, TECHNIK WETERYNARII – ZLECENIOBIORCA

w ramach realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na rok budżetowy 2016

Rodzaje czynności :

 1. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia na terenie powiatu średzkiego;
 2. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych w tym badania przedubojowego                i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 3. Badanie mięsa zwierząt łownych;
 4. Ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt;
 5. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni w Laboratoriach Wytrawiania Mięsa;
 6. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu, sprzedaży zwierząt, targowiskami, wystawami, pokazami, konkursami zwierząt;
 7. Sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;
 8. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia;
 9. Sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych;
 10. Pobieranie prób do badań monitoringowych;
 11. Czynności pomocnicze:

- przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań rozpoznawczych mających na celu

poskramianie świń, wykonywanych w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego

u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r.

Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.);

- przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa.

Miejsce wykonywania pracy:

teren powiatu średzkiego (zgodnie z wyznaczeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej)

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

lekarz weterynarii - wyższe weterynaryjne

technik weterynarii - wykształcenie techniczne weterynaryjne lub wyższe weterynaryjne (dla osób wykonujących czynności pomocnicze);

- znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

- CV i list motywacyjny;

- zaświadczenie o ukończonej 3 - miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa – dotyczy osób nowo przyjętych;

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;

- aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: technik weterynarii lub lekarz weterynarii;

- aktualna książeczka zdrowia/zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;

- aktualne badania okulistyczne;

- aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP;

- aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;

- aktualne zaświadczenia z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej albo od pracodawcy lub innego zleceniodawcy o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę lub innej umowy-zlecenia;

- prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy*

- Podanie skierowane do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej                   

o wyznaczenie na rok 2016 z proponowanym rodzajem wyznaczenia - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2010 Nr 112 poz.744 z późn. zm.)*

 

*Druki  dostępne są w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 11.12.2015r. do godz. 15:00

pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Środzie Wielkopolskiej

ul. Kosynierów 48

63-000 Środa Wlkp.

Osoba kontaktowa: lek. wet. Dariusz Karczewski

tel. kontaktowy: 61 285 34 76

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WYZNACZENIA 2016.

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).


Kontakt z nami

Nasz adres:

ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wlkp.

Kontakt z nami:
tel./fax: (61) 285 34 76, (61) 285 86 93

e-mail: piwsroda@wiw.poznan.pl

 

 

 

www.piwsrodawlkp.pl